Aneks nr 1 z dnia 02.10.2008r.

do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

 

W załączniku nr 18 do Statutu Szkoły dodaje się pkt. 8 w brzmieniu „Stypendium szkolne”

W załączniku nr 3a do statutu Szkoły dodaje się:

-         pkt 23 w brzmieniu „sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne”

-         pkt 24 w brzmieniu „wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”

-         pkt 25 w brzmieniu „współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych”

-         pkt 26 w brzmieniu „odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych”

-         pkt 27 w brzmieniu „stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły”

 

W załączniku nr 10 do Statutu Szkoły dodaje się:

-         pkt 19 w brzmieniu „zapewnienie bezpieczeństwa uczniom nie tylko w czasie prowadzonych lekcji, lecz wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę”

 

Zmiana w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Paragraf 11 pkt 2

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się:

„w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.”

Dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki”