Aneks nr 3 z dnia 01.09.2009r.

do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

 

W załączniku nr 22 do Statutu Szkoły - § 8 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu „Uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego.”