Aneks nr 2 do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku z dnia 18.03.2009r.

Regulamin biblioteki

Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

Prawa i warunki korzystania:

1.        Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji szkoły.

2.        Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.        Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania uczniów z regulaminem biblioteki.

4.        Do biblioteki gimnazjum wolno wchodzić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest obecny bibliotekarz gimnazjum.

5.        W bibliotece mogą przebywać wyłącznie uczniowie wypożyczający bądź oddający książki oraz uczniowie pomagający w naprawianiu uszkodzonych książek.

6.        W bibliotece należy mówić przyciszonym głosem, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

7.        Uczeń pozostawia kurtkę w szatni; do biblioteki przychodzi bez jedzenia i picia

Wypożyczanie książek:

1.        Uczeń może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.        Jednorazowo może wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę obowiązkową). Lekturę należy oddać natychmiast po zakończeniu pracy nad nią na języku polskim, jednak nie później niż po 6 tygodniach. Pozostałe książki należy oddać najpóźniej po 3 tygodniach.

3.        Jeśli nie ma zapotrzebowania na daną książkę uczeń może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.

4.        Chcąc wypożyczyć kolejną książkę, należy najpierw rozliczyć się z wcześniejszych wypożyczeń.

5.        Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

6.        Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

7.        Z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, albumów i czasopism) można korzystać tylko w bibliotece. Możliwe są wypożyczenia celem wykonania kserokopii wybranych stron.

8.        Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną przez siebie książkę lub uzgodnić z bibliotekarzem inną formę zadośćuczynienia.

9.        Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

10.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy chcą korzystać z książek również podczas wakacji, są zobowiązani do skontaktowania się w tej sprawie z bibliotekarzem.

11.    Książki i inne dokumenty należy szanować, jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.