Aneks nr 6 z dnia 31.08.2015r.

do Statutu Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

 

zmiany wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 357), Rozporządzenia MEN  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)

 

Załącznik nr 3b - do Statutu Szkoły

 

W ust. 7

Słowa „dwóch przedstawicieli” zastąpiono słowami „jednego przedstawiciela”

 

Dodano ust. 12 w brzmieniu”

„Ustala sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.”

 

Załączniku nr 22 do Statutu Szkoły

 

§ 2

 

Otrzymuje brzmienie

Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:

1.  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2.  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; a w szczególności:

- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

- wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,

- wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

(szczegóły dokonywania informacji zwrotnej zostały podane w przedmiotowych systemach ocenia).

3.   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4.   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5.   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6.   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 5

W ust. 1 

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się: „dla ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów).”

 

Ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ocenę oraz udostępnić sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia udostępniane są uczniowi i jego rodzicom na terenie szkoły” 

 

§ 7

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się: „a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”

§ 8

 

Dodano ust. 1a w brzmieniu:

 

„W przypadku wychowania fizycznego istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego.”

 

Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub  rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

 

§ 9

otrzymuje brzmienie

„1. Klasyfikowanie śródroczne (przeprowadza się raz w roku szkolnym, w styczniu, w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz z zachowania według określonej skali.

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

5. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie tygodnia przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacja zostanie wpisana do indeksu gimnazjalisty (dzienniczka ucznia) przez nauczyciela.”

 

§ 11

Dodano ust. 4 w brzmieniu:

„Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. ”

 

§ 13

W ust 8, podpunkt 4)

otrzymuje brzmienie

„ustaloną ocenę klasyfikacyjną”

 

Dodano podpunkt 5) w brzmieniu:

„nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin”

§ 14

otrzymuje brzmienie

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Indywidualna praca nauczyciela z uczniem, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pomocowe.

§ 15

W ust. 14 podpunkt 4)

otrzymuje brzmienie

„ustaloną ocenę klasyfikacyjną”

 

Dodano podpunkt 5) w brzmieniu:

„nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin”

Zdanie kończące ust. 14 otrzymuje brzmienie

„Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.”

 

W ust. 15

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się:

„lub „nieklasyfikowana.”

 

Dodano uat. 16 w brzmieniu:

„Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.”

 

§ 17

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”

 

W ust. 4, podpunkt 1c otrzymuje brzmienie:

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne”

W ust. 7, podpunkt 1d otrzymuje brzmienie:

„ustaloną ocenę klasyfikacyjną”

Dodano podpunkt e) w brzmieniu:

„imię i nazwisko ucznia;”

Dodano podpunkt f) w brzmieniu:

„nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian.”

W ust. 7, podpunkt 2d otrzymuje brzmienie:

„ustaloną ocenę klasyfikacyjną”

Dodano podpunkt e) w brzmieniu:

„imię i nazwisko ucznia;”

Dodano podpunkt f) w brzmieniu:

„nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian.”

Ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.”

 

§ 19

Ust. 4  otrzymuje brzmienie:

 

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się:

„Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną oceną klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Dokumenty na wniosek ucznia lub jego rodziców mogą być udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.”

 

W ust. 5 

 

Kropkę zastępuje się przecinkiem i po przecinku do daje się:

„nie później niż do końca września.”

 

§ 19a.

W ust. 4

 

Dodano podpunkt 5) w brzmieniu:

„podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym”

 

Ust. 5 Otrzymuje brzmienie:

 

„Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.”