Dokumenty szkoły

 

   

 

 

KALENDARZ na rok szkolny 2017/2018

Ramowy Statut Gimnazjum w Kórniku

Aneks nr 1 do Statutu

Aneks nr 2 do Statutu

Aneks nr 3 do Statutu

Aneks nr 4 do Statutu

Aneks nr 5 do Statutu

Aneks nr 6 do Statutu

►Załączniki:

nr 1: Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

nr 2: Program wychowawczy Gimnazjum

nr 3: Kompetencje organów Gimnazjum

nr 4: Regulamin biblioteki szkolnej

nr 5: Zadania bibliotekarza

nr 6: Arkusz organizacji Gimnazjum

nr 7: Zasady ochrony zdrowia i higieny pracy

nr 8: Wykaz pomieszczeń w Gimnazjum

nr 9: Zakres kompetencji wicedyrektora

nr 10: Obowiązki nauczyciela

nr 11: Istniejące w Gimnazjum w Kórniku zespoły

nr 12 Regulaminy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

nr 13: Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe nauczycieli

nr 14: Obowiązki wychowawcy

nr 15: Kryteria przyjęcia ucznia zamieszkującego poza obwodem gimnazjum

nr 16: Prawa ucznia

nr 17: Obowiązki ucznia

nr 18, 19 i 20: Nagrody i kary. Przyznawanie świadectwa z wyróżnieniem

nr 21: Skreślenie z listy uczniów

 

Regulamin szkolnego systemu oceniania Gimnazjum w Kórniku (zał. nr 22 do Statutu szkoły)

strona główna szkoły