Załącznik nr 1 -  do Statutu Szkoły § 2, pkt 1

 

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

2.     Powyższe zadania realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz z innymi placówkami.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4.      Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

5.      Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.

6.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

7.      Zajęcia specjalistyczne w tym socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów. Za zgodą dyrekcji zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 

8.      Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Nauczanie prowadzone jest według obowiązującego w szkole programu nauczania, z dostosowaniem metod i form realizacji do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb uczniów. Liczebność klasy to maksymalnie 15 uczniów.

9.      Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju.

10.   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

11.   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzą: nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

12.   W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy.

13.   Zadania pedagoga:

14.      Zadania psychologa: