Załącznik nr  10 - do Statutu Szkoły § 16, pkt 3

 

obowiązki nauczyciela

1.         systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.         uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,

3.         przestrzeganie zapisów statutowych,

4.         zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

5.         usuwanie drobnych usterki względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowanie,

6.         w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania regulaminów,

7.         w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu,

8.         kontrolowanie na każdej lekcji obecność uczniów,

9.         pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

10.      przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

11.      dbanie o poprawność językową uczniów,

12.      stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

13.      podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

14.      służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

15.      wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

16.      aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

17.      stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

18.      wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.