Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Gimnazjum w Kórniku

 

Spis treści

 

1.        Cele i zadania WDN

2.        Procedura WDN

3.        Propozycja form wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

4.        Sformułowanie problemów szkolnych wymagających rozwiązania

5.        Wykaz indywidualnych potrzeb w zakresie własnego doskonalenia

6.        Arkusz zespołowych potrzeb w zakresie doskonalenia

7.        Doskonalenie kadry kierowniczej

 

1. Cele i zadania WDN

 

Jednym z elementów transformacji zachodzącej obecnie w systemie oświaty są przemiany w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Dotyczą one wielu aspektów, jednak fundamentalne znaczenie ma:

·         dobór treści doskonalenia do potrzeb konkretnej szkoły,

·         przesunięcie „punktu ciężkości” z doskonalenia poza miejscem pracy na wzbogacenie wiedzy i umiejętności w miejscu, w którym wykonuje się czynności zawodowe,

·         organizowanie procesu uczenia się zespołów jako określonych całości,

·         preferowanie metod uczenia wymagających od nauczycieli kreatywności, refleksji, itp.

·         zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

Celem WDN jest:

 

W Gimnazjum w Kórniku dyrektor, wicedyrektor i lider WDN ustala zadania:

·         znajomość potrzeb w zakresie doskonalenia się wynikających z polityki edukacyjnej państwa i regionu,

·         planowanie razem z Radą Pedagogiczną doskonalenia z uwzględnieniem potrzeb programowych szkoły, stopnia przygotowania nauczycieli,

·         informowanie nauczycieli o ofertach placówek doskonalenia,

·         inicjowanie w Radzie Pedagogicznej spotkań Zespołów samokształceniowych,

·         organizowanie (zamawianie) zajęć służących samokształceniu zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i potrzebami szkoły

·        tworzenie warunków i atmosfery sprzyjającej samokształceniu.

 

2.       Procedura WDN

Procedura doskonalenia kwalifikacji zawodowych przebiegać będzie w następujących etapach:

1.        Sformułowanie wymagającego rozwiązania problemu szkoły na podstawie diagnozy istniejącego stany oraz wizji rozwoju szkoły.

  1. Określenie potrzeb szkoleniowych nauczycieli, zarówno zespołowych jak i indywidualnych (wiedzy i umiejętności), które powinni posiąść lub wzbogacić, aby rozwiązać wybrany problem szkoły.
  2. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli.
  3. Realizacja planu doskonalenia tzn. organizacja i przeprowadzenie szkoleń (zdobycie wiedzy i umiejętności do rozwiązywania wybranego problemu)
  4. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu wybranego problemu szkoły (zaplanowanie zmiany praktyki szkolnej i wprowadzenie jej w życie)
  5. Ewaluacja efektów rozwiązania wybranego problemu szkoły.

 

WDN Gimnazjum w Kórniku realizowany będzie w dwóch odmianach:

·         Nauczycielskiej- dla wszystkich członków rady pedagogicznej, w tym także kadry kierowniczej, która wykonuje pracę nauczycielska

·        Kierowniczej- dla osób pełniących różne funkcje kierownicze (określenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych do rozwiązania wybranego problemu z zakresu organizacji i zarządzania).

 

3.       Propozycje form WDN

Jest aktywnym podejściem nauczycieli i kadry kierowniczej do rozwiązywania istniejących w szkole problemów oraz doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w takim zakresie, aby umieć „stawić im czoła”.

Ma on charakter ciągły. Obejmuje formy doskonalenia:

·         Organizowane w szkole w ramach Rady Pedagogicznej

·         Organizowane w szkole z udziałem innych osób np. metodyków, edukatorów, trenerów, ekspertów itp.

·         Szkolenia poza terenem szkoły.

·         Współpraca z nauczycielami z innych placówek np. gminy

W Gimnazjum w Kórniku proponuje się następujące formy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego:

Na terenie naszej szkoły działają następujące zespoły samokształceniowe:

Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem. Przewodniczący zespołów kontaktują się z dyrekcją szkoły, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, dyrekcją i wychowawcami Domu Dziecka w Kórniku, zgłaszając swoje uwagi, spostrzeżenia i potrzeby. W ramach tych zespołów odbywają się spotkania ze specjalistami.

Nauczyciele Gimnazjum w Kórniku uczestniczą także w formach doskonalących i kwalifikacyjnych oferowanych przez firmy szkoleniowe takie jak:

 

4.       Sformułowanie problemów szkoły wymagających rozwiązania

Sytuacja problemowa jest zbiorem przejawów, uwarunkowań, symptomów, okoliczności, które są nośnikami informacji o potrzebie zmian.

Do obszarów pracy Gimnazjum w Kórniku, które postrzegane są jako sytuacje problemowe należą:

 

·         Agresja i przemoc wśród młodzieży

·         Dysleksja i dysgrafia

·         Organizowanie, ocenianie i planowanie własnego uczenia się- uczeń

·         Wagary

·         Uzależnienia (palenie papierosów)

·         Praca z uczniem zdolnym

·         Nauka języków obcych

·         Modernizacja warsztatu pracy nauczyciela

·         Mierzenie jakości pracy, ocena postępów własnej pracy – nauczyciel

·         Praca wychowawcza, rada pedagogiczna jako zespół

·         Spójność postępowania nauczycieli i rodziców według obowiązujących przepisów i regulaminów

·         Znajomość standardów wymagań i formuły egzaminu zewnętrznego i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 

5. Wykaz indywidualnych potrzeb w zakresie własnego doskonalenia

Indywidualny plan rozwoju powinien być spójny z WDN i z planem rozwoju zawodowego. Przed przystąpieniem do jego opracowania każdy nauczyciel powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

·         Dlaczego wybrałem to zadanie?

·         Co i od kiedy zacznę robić?

·         W jaki sposób będę to robić?

·         Co będzie m do tego potrzebne?

·         W jaki sposób to pozyskam?

·         Z kim będę współdziałać i w jaki sposób?

·         Jakie trudności powinienem przewidzieć?

·         Jak im przeciwdziałać?

·         Ile czasu na to przeznaczę?

·        Po czym poznam, że zadanie wykonałem?

 

6. Doskonalenie kadry kierowniczej

 

W ramach zmian zachodzących w oświacie kadra kierownicza winna nowocześnie kierować i zarządzać szkolą.

Celem doskonalenia kadry kierowniczej jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do wymaganych wytycznych oświatowych.

Przewiduje się doskonalenia w zakresie:

·         znajomość prawa oświatowego

·         awans zawodowy nauczyciela

·         nowoczesne zarządzanie budżetem szkoły

·         nowe technologie w oświacie

·         znajomość języka zachodnioeuropejskiego

 

 

 

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego na lata 2004 - 2009

 

1. Uzupełnianie wykształcenia lub zdobywanie nowych kwalifikacji

 

Lp.

Forma zdobywania kwalifikacji

Nazwa kierunku

Liczba nauczycieli

Rok

Rodzaj uzyskanych kwalifikacji

      1      

Studia magisterskie

j. niemiecki

1

2004

podwyższenie kwalifikacji do nauczanego języka

j. angielski

2

2005

podwyższenie kwalifikacji do nauczanego języka

      2      

Studia podyplomowe

matematyka

1

2005

kwalifikacje do nauczania matematyki

WoS

2

2006

kwalifikacje do nauczania WoS

filologia polska

1

2009

kwalifikacje do nauczania języka polskiego

prawo oświatowe

1

2009

kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą

oligofrenopedagogika

3

2007

uzyskanie kwalifikacji do szkolnictwa specjalnego

bibliotekoznawstwo

1

2006

uzyskanie kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej

doradztwo zawodowe

1

2007

zdobycie umiejętności pozwalających na prowadzenie zajęć z uczniami III klasy

resocjalizaja

1

2007

zdobycie nowych kwalifikacji pedagoga

terapia pedagogiczna

1

2005

zdobycie kwalifikacji psychologa

      3      

Kursy kwalifikacyjne

oligofrenopedagogika

4

2004 -2009

kwalifikacje do szkolnictwa specjalnego

edukator

1

2006

zdobycie uprawnień edukatora

egzaminator części humanistycznej

3

2004 -2009

uzyskanie kwalifikacji egzaminatora

egzaminator części matematyczno - przyrodniczej

3

2004 -2009

uzyskanie kwalifikacji egzaminatora

 

2. Doskonalenie zawodowe

 

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego

Nazwa szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia

Rodzaj zdobytych umiejętności

      1      

Kursy doskonalące

pomiar dydaktyczny

3

2005

2007

doskonalenie własnych metod pracy

prawo pracy  - społeczny inspektor pracy

1

2004

2008

umiejętność posługiwania się prawem pracy

indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

14

2004

umiejętność pracy indywidualnej z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych

planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

10

2005

2006

2007

2008

2009

Umiejętność prawidłowego dokumentowania dorobku stażu zawodowego.

zastosowanie technologii informacji i komunikacji w pracy nauczyciela

6

2004 – 2005

poszerzenie umiejętności w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej

szkoła w Unii Europejskiej, integracja europejska

2

2005

umiejętność pracy z uczniem w szkolnym klubie europejskim

nauczanie plastyki w szkole

1

2005

doskonalenie własnych metod pracy

nauczanie muzyki w szkole

1

2006

doskonalenie własnych metod pracy

Sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych

8

2005

2008

poszerzenie umiejętności w zakresie edukacji

przygotowywanie uczniów do badań zewnętrznych

6

2005

2008

umiejętność przygotowywania uczniów do egzaminów zewnętrznych

ewaluacja w szkole

2

2007

2009

doskonalenie umiejętności dokonywania ewaluacji procesów edukacyjnych

nowoczesne metody nauczania przedmiotów humanistycznych i języków obcych

12

2005

2007

2009

doskonalenie własnych metod pracy

nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno -przyrodniczych

8

2005

2007

2009

doskonalenie własnych metod pracy

uzależnienie i współuzależnienie, narkotyki w szkole

2

2007

2009

zdobycie wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnień

kurs BHP

1

2005

 

trening umiejętności wychowawczych

1

2004

doskonalenie warsztatu pracy

Promocja szkoły

4

2005

2008

Umiejętność tworzenia wizerunku szkoły

negocjacje i mediacje w pracy wychowawczej

1

2005

2009

doskonalenie własnego warsztatu pracy

diagnostyka i terapia dysleksji rozwojowej

5

2005

2009

doskonalenie własnego warsztatu pracy

      2      

Szkolenia Rady Pedagogicznej wynikające z potrzeb szkoły

Szkolenie w zakresie prawa oświatowego – zmiany w prawie oświatowym.

całe grono

pedagogiczne

2004

2006

2008

2009

zastosowanie prawa oświatowego w pracy z uczniem i we własnym rozwoju

Szkolenie wewnątrzszkolne - rozpoznawanie potrzeb uczniów i rodziców w zakresie oferty pozalek­cyj­nej

całe grono

pedagogiczne

2004

umiejętność rozpoznawania potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych (diagnozowanie)

Szkolenie - mechanizmy uzależnień

całe grono

pedagogiczne

2004

znajomość problematyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, umiejętność zapobiegania uzależnieniom

Szkolenie - przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego

całe grono

pedagogiczne

2005

umiejętność przygotowania uczniów do egzaminu, analizowania wyników egzaminu

Szkolenia: Instrukcja BHP

całe grono

pedagogiczne

2005

umiejętności w zakresie BHP

Szkolenie – Praca z dzieckiem z zespołem ADHD i dyslektycznym

całe grono

pedagogiczne

2006

umiejętność pracy z dzieckiem o problemach rozwojowych

Szkolenie – prawidłowa emisja głosu w pracy nauczyciela

całe grono

pedagogiczne

2006

umiejętność zastosowania higieny głosu

Szkolenie – Aktywne metody w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

całe grono

pedagogiczne

2004

umiejętność realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów

Szkolenie – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii w środowisku szkolnym

całe grono

pedagogiczne

2007

znajomość problematyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, umiejętność zapobiegania uzależnieniom

Szkolenie – praca indywidualna z uczniem

całe grono

pedagogiczne

2005

umiejętność indywidualnej pracy z uczniem

Szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna

całe grono

pedagogiczne

2007

Umiejętność niesienia pomocy w nagłych zdażeniach

Szkolenie – wypalenie zawodowe nauczyciela

całe grono

pedagogiczne

2009

umiejętność zastosowania higieny pracy

Szkolenie – motywacja ucznia do pracy

całe grono

pedagogiczne

2008

umiejętność indywidualnej pracy z uczniem

Szkolenie – rozwiązywanie problemów i konfliktów szkolnych

całe grono

pedagogiczne

2009

umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów szkolnych