Załącznik nr 14  do Statutu Szkoły § 17, pkt 4

 

OBOWIĄZKI WychowawcY

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien:

1.         zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2.         opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

3.         utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

4.         współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

5.         współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kórniku,

6.         śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

7.         dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

8.         udzielać porad w zakresie  możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

9.         kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

10.      utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

11.      powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu, a na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia, lub zeszytu przedmiotowego

12.      uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

13.      Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

14.      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kórniku i psychologa szkolnego.