Załącznik nr 16 - do Statutu Szkoły § 18, pkt 10

 

Prawa ucznia gimnazjum

Uczeń ma prawo do:

1.         informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2.         posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

3.         jawnej, rzetelnej i systematycznej oceny postępów w nauce,

4.         uzyskania od nauczyciela przedmiotu uzasadnienia otrzymanej oceny,

5.         tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

6.         podania terminu i zakresu pracy klasowej,

7.         nie więcej niż trzech prac klasowych w ciągu tygodnia i nie więcej niż jednej pracy klasowej dziennie,

8.         otrzymania oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej lub domowej w terminie dwóch tygodni od momentu jej oddania nauczycielowi,

9.         poszanowania swej godności,

10.      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

11.      swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

12.      korzystania z pomocy doraźnej,

13.      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

14.      organizowania życia zbiorowego wspólnoty szkolnej w ramach Samorządu Uczniowskiego,

15.      redagowania i wydawania gazetki szkolnej (przy współpracy nauczyciela – opiekuna),

16.      wycieczek turystyczno – krajoznawczych i przedmiotowych jako jednej z form dokształcania oraz rekreacji i wypoczynku,

17.      noszenia emblematu szkoły,

18.      nietykalności osobistej,

19.      bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

20.      korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

21.      korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,

22.      reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

23.      kontynuacji nauki języka obcego z poprzedniej szkoły,

24.      korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej.

25.      zmiany klasy na równoległą na prośbę rodzica, prawnego opiekuna lub własną, jeden raz w czasie trwania szkoły po spełnieniu następujących warunków: zachowanie poprawne lub wyższe, zgoda wychowawcy klasy do której uczeń chce przejść.

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA PRAW UCZNIA

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) uznają, że nastąpiło naruszenie praw ucznia, mają prawo złożyć skargę zgodnie z poniższymi zasadami:

1) w przypadku jednokrotnego złamania prawa ucznia skargi należy kierować do wychowawcy lub pedagoga szkolnego,

2) w przypadku wielokrotnego łamania praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć ustną skargę do dyrektora szkoły,

3) w przypadku braku poprawy sytuacji uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły,

4) dyrektor szkoły po rozpatrzeniu sprawy udziela odpowiedzi na skargę w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia.

2. Skargę uznaje się za zasadną, jeśli skarżący jest w stanie przedstawić dowody lub świadków przypadku złamania prawa ucznia.