Załącznik nr 17 - do Statutu Szkoły § 18, pkt 11

 

obowiązki ucznia gimnazjum

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

1.         systematycznie zdobywać wiedzę oraz umiejętności zgodnie z programem nauczania i na miarę swoich możliwości intelektualnych,

2.         dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na naukę poprzez aktywny udział w lekcjach i zachowanie się podczas zajęć szkolnych zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

3.         przestrzegać przepisy obowiązujące w szkole,

4.         stosować się do tradycji szkoły oraz do zarządzeń i poleceń dyrekcji, wychowawców i nauczycieli,

5.         dbać o dobre imię szkoły,

6.         regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje, zajęcia pozalekcyjne i apele, brać udział w uroczystościach szkolnych,

7.         usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie pisemnej przez prawnego opiekuna w ciągu tygodnia od daty nieobecności,

8.         szanować mienie szkoły,

9.         szanować cudzą własność,

10.      naprawiać wyrządzone szkody materialne,

11.      dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia szkoły,

12.      przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju (pojęcie odpowiedniego stroju uściśla zarządzenie dyrektora szkoły),

13.      przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,

14.      okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

15.      kształtować dobre koleżeńskie stosunki w zespole klasowym i społeczności szkolnej,

16.      współpracować z Samorządem Uczniowskim włączając się w realizację jego zadań i przestrzegając jego uchwał i postanowień,

17.      troszczyć się o zdrowie i higienę osobistą,

18.      przestrzegać bezwzględnego zakazu włączania i używania w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. – zabrania się filmowania, fotografowania i nagrywania osób trzecich bez ich zgody na terenie szkoły (uczeń przynosi powyższe urządzenia na własną odpowiedzialność),

19.      przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności:

-     zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły,

-     nie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć przewidzianych planem lekcji,

-     nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających, ani nie posiadać żadnych z tych używek,

-     zachować w sprawach spornych trybu określonego w § 3 ust. 3, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu.

20.       Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

·    wzorową postawę,

·    rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

·    wybitne osiągnięcia,

·    dzielność i odwagę.