Załącznik nr 18 do Statutu Szkoły § 18, pkt 13

 

Nagrody dla uczniów gimnazjum

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:

1.      pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2.      pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3.      dyplom, list pochwalny do rodziców,

4.      nagrody rzeczowe,

5.      bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

6.      stypendium naukowe Urzędu Miasta,

7.      przyznanie tytułu „Uczeń Roku” – dla uczniów kończących naukę w gimnazjum.

 

 

Załącznik nr 19 do Statutu Szkoły § 18, pkt 15

 

Świadectwa z wyróżnieniem

 

Świadectwa z wyróżnieniem przysługują uczniom, którzy osiągnęli średnią z ocen końcowych minimum 4,75  i mają wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

 

Załącznik nr 20 do Statutu Szkoły § 18, pkt 16

 

Rodzaje kar

1.      nagana wychowawcy wobec klasy i powiadomienie o tym fakcie rodziców,

Nagany wychowawcy klasy skutkuje dla ucznia następującymi konsekwencjami:

-          zakazem wstępu na dyskoteki i zabawy szkolne do końca semestru, w którym naganę otrzymał,

-          zakazem reprezentowania szkoły na konkursach, olimpiadach, imprezach szkolnych i międzyszkolnych oraz na zawodach sportowych,

-          niemożnością skorzystania ze „szczęśliwego numerka”.

Kara obowiązuje do końca semestru, w którym uczeń otrzymał naganę – jednakże nie może trwać krócej niż 3 miesiące.

 

2.      przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły,

3.      nagana dyrektora i powiadomienie o tym fakcie rodziców,

4.      przeniesienie ucznia do równoległego oddziału innego gimnazjum, po wcześniejszym uzyskaniu zgody kuratora oświaty i dyrektora tegoż gimnazjum.

 

Załącznik nr 21 do Statutu Szkoły § 18, pkt 16

 

Wskazania do dyscyplinarnego wydalenia ze szkoły

 

1.      umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2.      dopuszcza się kradzieży,

3.      wchodzi w kolizję z prawem,

4.      demoralizuje innych uczniów,

5.    permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.