PROGRAM WYCHOWAWCZY

I PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

 

Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową

    moralność, nieograniczoną tolerancyjność,

    do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego

    uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.

 

— Janusz Korczak

 

Zadaniem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i uzdolnień uczniów, polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej. Przy pomocy wychowawców i nauczycieli, przy współpracy rodziców, młody człowiek buduje swoją tożsamość. Nie zwalnia to ucznia od odpowiedzialności za samego siebie. To on podejmuje decyzje, dokonuje wyborów i buduje własny system wartości, w którym zdrowie ma być jedną z najważniejszych wartości w życiu. Zadaniem szkoły jest, nie zastępowanie go, lecz pomaganie mu w trafnej ocenie zjawisk oraz wzrastanie do odpowiedzialności, a także wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.

Program wychowawczy szkoły stanowi jeden z podstawowych dokumentów merytorycznych naszego Gimnazjum, który jest kwintesencją podstawowych oddziaływań wychowawczych podejmowanych ze strony szkoły oraz ważną wizytówką instytucji, której rodzice powierzają swoje dziecko.

Naszym głównym i wspólnym założeniem jest opracowanie strategii wspierania uczniów w ich wszechstronnym rozwoju oraz troska o ich środowisko wychowawcze, w którym żyją. Szkoła również, jako zbiorowość uczniowska stanowi obok rodziny, miejsce kształtowania określonych wartości, umiejętności społecznych, postaw, które determinują sposób spostrzegania przez młodych ludzi otaczającego ich świata i sposobu funkcjonowania w nim.

Mając na uwadze fakt, że rozwój młodego człowieka jest procesem naturalnym i samoistnym, staramy się świadomie oraz mądrze towarzyszyć mu w tej fascynującej, ale i pełnej zasadzek drodze ku pełnej dojrzałości. Stąd istotne podmiotowe traktowanie uczniów, a stosowane oddziaływania wychowawcze oparte na integralności wszystkich ich sfer osobowościowych.

 

WYCHOWANIE:

Wychowanie ma charakter integralny, personalny i indywidualny:

 • integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowe ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową, społeczną,
 • personalny – stawia w centrum osobę ucznia,
 • indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia,

 

CEL:

Tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy. Pomoc w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny.

 

 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA:

 1. Społeczność Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku stanowią:
  • uczniowie i ich rodzice,
  • pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,

2. Szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice.

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

·         Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

·         Budzenie ciekawości poznawczej.

·         Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

·         Odkrywanie własnych możliwości, talentów i predyspozycji i ich twórcze wykorzystanie.

·         stosowanie różnych form i metod pracy (pogadanki, doświadczenia, obserwacje, dokonywanie porównań, metody aktywne)

·         porządkowanie zdobytych wiadomości, ich przydatność w nauce

·         wykorzystanie na lekcjach różnych źródeł informacji (słowniki, encyklopedie, programy komputerowe, internet, telewizja, prasa, radio, wycieczki do muzeum)

·         realizacja ścieżki czytelniczo – medialnej

·         stosowanie aktywizujących metod pracy - gry dydaktyczne- wykorzystanie dramy

·         prezentacja osiągnięć uczniów: konkursy przedmiotowe, prace plastyczne,

·         informowanie rodziców

·         indywidualna praca z uczniem zdolnym

·         uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych

 

ROZWÓJ EMOCJONALNY

·         Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.

·         Radzenie sobie ze stresem.

·         Kształtowanie umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych.

·         Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości

·         zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego i psychologa w klasach I,

·         diagnoza samopoczucia uczniów w szkole poprzez ankiety, rozmowy, obserwacje, poznawanie i kontrolowanie własnych emocji,

·         prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw i zachowań poszczególnych uczniów

·         lekcje na temat: "Jak radzić sobie ze stresem?" Radzimy sobie z własną i cudzą agresją"

·         indywidualna opieka nad dziećmi z deficytami emocjonalnymi i intelektualnymi

·         pogłębianie wzajemnego porozumiewania się nauczycieli i uczniów.

·         Pogłębianie integracji uczniów poprzez wprowadzenie elementów treningu interpersonalnego

 

ROZWÓJ ZDROWOTNY

·         Promowanie zdrowego stylu życia.

·         Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

·         Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami.

·         Ekologia - lokalna, regionalna, światowa - pogadanki na temat: higieny osobistej dziewczyny i chłopca - pielęgniarka, biolog,

·         godziny wychowawcze, lekcje wychowawcze na temat: profilaktyki uzależnień,

·          udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych,

·           pomoc w dofinansowywaniu obiadów dla dzieci z rodzin ubogich

·         utrwalanie nawyków związanych z czystością ciała i ubioru

·         realizacja ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej oraz lekcje biologii- udział w akcji "Sprzątanie świata

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

·         Funkcjonowanie w grupie:

-          Kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego

-          Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji

-          Integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie

-          Wyrabianie szacunku do poglądów innych

-          ćwiczenia w budowaniu komunikatu "ja"

-          zajęcia integracyjne

-          organizowanie wspólnych wyjść i wycieczek

-          troska o wystrój klasy

-          organizacja pomocy koleżeńskiej

-          rozwiązywanie konfliktów w zespołach klasowych (pedagog/psycholog/wychowawca)

·          Życie w społeczeństwie

-          Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich

-          Poznanie swoich praw obywatelskich

-          Wdrażanie do poszanowania tradycji, historii narodowej, symboli narodowych oraz lokalnych

-          Wychowanie regionalne

-          Demokratyzacja życia w klasie i szkole ( samorządność)

-          Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-          Wdrażanie do poszanowania prawa - nie tylko szkolnego.

-          realizacja harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych

-          konkursy międzyklasowe i międzyszkolne o tematyce regionalnej

-          wybory do Samorządu Klasowego i Szkolnego

-          zaznajamianie rodziców i uczniów ze Statutem Szkoły i obowiązującymi w niej regulaminami

·         Uczestnictwo w kulturze

-          podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych i rodzinnych poprzez m.in. uczestnictwo w akademiach z okazji świąt narodowych

-          kultywowanie tradycji i obrzędów religijnych

-          zapoznanie z kulturą duchową narodu

·         Wdrażanie dialogu międzykulturowego poprzez realizację ścieżek międzyprzedmiotowych i planów wychowawczych

·          ukazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich

-          organizacja imprez z okazji rocznic narodowych-

-          wyjazdy do kina i teatru

-          wigilia w szkole

·         - propagowanie czytelnictwa literatury pięknej i lektur szkolnych

 

Szczegółowy wykaz zajęć przeznaczonych dla uczniów klas I i II – załącznik nr 1

 

·             Zajęcia zawodoznawcze: (przeznaczone dla uczniów klas III)

Zajęcia warsztatowe w klasach oraz indywidualne konsultacje, w tym informowanie o specjalistycznych placówkach zajmujących się doradztwem zawodowym. Zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów, szkół.(psycholog, wychowawcy, pedagog)

- Zajęcia 1: Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „pracy” w oparciu o teorię potrzeb

Cel: Wprowadzenie uczniów w problematykę orientacji zawodowej

- Zajęcia 2: Poznaje siebie – moje zainteresowania.

Cel: Uświadomienie uczniom roli zainteresowań w wyborze zawodu, szkoły.

- Zajęcia 3: Czy znasz swoje zdolności?

Cel: Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień. Odróżnianie cech charakteru i zainteresowań od uzdolnień.

- Zajęcia 4: Temperament a wybór zawodu.

Cel: Kształcenie umiejętności określania swojego temperamentu i jego wpływu na wybory zawodowe.

- Zajęcia 5: Obraz siebie – rola samooceny w trafnym wyborze zawodu.

Cel: Kształcenie umiejętności rozpoznawania swoich cech osobowości w powiązaniu z wymaganiami poszczególnych zawodów.

- Zajęcia 6: Podsumowanie bloku zajęć „Poznać siebie”

Cel; podsumowanie dotychczas zebranych informacji dotyczących obrazu siebie.

-          Zajęcia 7: Zasady postępowania rekrutacyjnego

Cel; Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania rekrutacyjnego.

 

DYREKTOR:

 • nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcza w szkole,
 • współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole,
 • diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim
 • rozwiązuje konflikty dotyczących uczniów i nauczycieli,
 • współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy wychowawczej i opiekuńczej,
 • współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej uczniów,

 

RADA PEDAGOGICZNA:

 • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
 • proponuje działania strategiczne,
 • proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych,

 

WYCHOWCA KLASY:

 • zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regułami obowiązującymi w placówce,
 • rozpoznaje środowisko uczniów i „wewnętrzne życie” klasy,
 • diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów,
 • tworzy plan pracy wychowawczej,
 • wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, biwaki itp.,
 • na bieżąco obserwuje i kontroluje postęp wychowawczy, dydaktyczny oraz absencję na zajęciach lekcyjnych – w razie niepokojów wchodzi w kontakt z rodzicami,
 • na początku każdego roku szkolnego dba o wybór Samorządu klasowego, jak i Trójki Klasowej Rodziców
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym,psychologiem
 • współdziała z rodzicami ucznia oraz pozostałymi nauczycielami, aby zapewnić odpowiednie warunki nauki i rozwoju ucznia,
 • współpracuje z rodzicami uczniów by zaradzić pojawiającym się problemom

 

NAUCZYCIELE:

 • współpracują z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy,
 • informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu,
 • wspierają pracę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowują do konkursów i olimpiad,
 • udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie,
 • kształtują w sobie rolę nauczyciela wspierającego i motywującego

 

PEDAGOG i PSYCHOLOG:

 • analizuje i diagnozuje sytuację uczniów dotyczącą trudności wychowawczych,
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami,
 • utrzymuje indywidualny kontakt z Dyrekcją, wychowawcami, wychowankami, rodzicami w sprawach wychowawczych,
 • pełni dyżur – celem udzielania porad wychowankom i rodzicom,
 • prowadzi   indywidualną   pracę  z  potrzebującymi   wychowankami i rodzicami,
 • określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom,
 • organizuje i realizuje pomoc psychologiczną w różnych formach dla uczniów – spotkania indywidualne, porady, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty; dla rodziców i nauczycieli,
 • zapewnia doradztwo w zakresie wyboru kształcenia i zawodu,
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

RADA RODZICÓW:

 • analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat nauczania i wychowania,
 • jest łącznikiem pracy szkoły ze środowiskiem,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

 

RODZICE:

 • współpracują z wychowawcami klas i nauczycielami
 • pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
 • wspierają  działania  innowacyjne   szkoły   poprzez   własną   pracę i pomoc materialną,

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 • reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie,
 • współpracuje z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną i środowiskiem lokalnym,
 • broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy,
 • organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne,

 

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY:

 • aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły,

  

Załącznik nr 1: Zajęcia dla klas trzecich

1. „Świat zawodów”- tendencje na rynku pracy

2. Temperament a wybór zawodu.

3. Rola samooceny w trafnym wyborze zawodu.

4. Starając się o pracę- CV, rozmowa kwalifikacyjna i list motywacyjny.

5. Zasady postepowania rekrutacyjnego i struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

 

Załącznik nr 2: Zajęcia dla klas drugich

1. Uzależnienia- jak nie stracić tego co jest dla mnie ważne (m.in.dopalacze)

2. Internet, telefon komórkowy- zagrożenia XXI w.

3. Nikotynizm- dziękuję nie palę.

4. Sztuka rozwiązywania konfliktów- kultura słowa.

5. Poznaję siebie moje zainteresowania i uzdolnienia.

 

Załącznik nr 3: Zajęcia dla klas pierwszych

1. Zajęcia integracyjne – tworzymy nasza klasę.

2. Skuteczna komunikacja.

3. Moje mocne strony.

4. Jak uczyć się szybko i skutecznie.

5. Co wiemy o środkach uzależniających.

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku

Podstawa prawna:

·                     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72

·                     Konwencja o prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art.33

·                     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

·                     Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. Ust. nr 35 poz. 230 z p.zm.)

·                     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458)

·                     Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

·                     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi­

·                     Ustawa z dnia  29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997r., Nr 24, poz. 198)

·                     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493)

·                     Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2008r., Nr 4, poz. 17).

·                     Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r., Nr 35, poz. 222)

·                     Rozporządzenie MEN z dnia 17 lutego 2012 zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. Ust. nr 121 poz. 1037)

·                     Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

·                     Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·                     Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

·                     Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

·                     Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania narkomanii

·                     Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r.

·                     Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U.  z dnia 2 grudnia 2010r., nr 228, poz. 1487)

 

Szkoła powinna być gotowa podjąć dialog z uczniami na każdy temat dotyczący ich życia, zwłaszcza w szkole. Im bardziej skuteczne będą środki poszerzające zakres tematyczny dialogu podejmowanego przez ucznia z nauczycielem, wychowawcą i dyrekcją szkoły, tym większa jest szansa na zaistnienie tak wielowymiarowego życia szkoły, że każdy uczeń będzie mógł w nim odnaleźć się nie tylko jako uczeń, ale po prostu jako człowiek, z całym bogactwem swego doświadczenia, pragnień, rozterek. Szkoła taka nie będzie już miejscem stykania się osób pełniących role nauczyciela i ucznia, ale przestrzenią życia ukonstytuowaną przez bogactwo relacji osobowych.

Szkoła, jeśli ma ambicje udzielania rodzicom rzeczywiście pełnego wsparcia wychowawczego, musi stać się – jak rodzina – miejscem wszechstronnej edukacji życiowej.

Fragment wypowiedzi w ramach dyskusji panelowej

na Sejmiku Wychowawczym, który odbywał się w dniach 19 – 23 lutego 2001 r. w Warszawie

 

„Uncja profilaktyki jest więcej warta niż funt leczenia” McDoughall

 

Podstawowym założeniem Programu Profilaktyki – profilaktyki uniwersalnej jest wspieranie wszystkich uczniów w rozwoju i zdrowym stylu życia, oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji odurzających, psychotropowych i innych wynikających z rozporządzenia.

     Aby móc osiągnąć powyższe założenia, istotne jest propagowanie zdrowego stylu życia, systematyczna i szeroko rozumiana współpraca szkoły z rodzicami, nauczycielami i wszystkimi instytucjami wspierającymi dziecko, jego rozwój i rodzinę, zmierzająca do polepszenia więzi nastolatków z rodzicami i bezpośrednie oddziaływania na młodzież zarówno w procesie dydaktycznym, jak i wychowawczym.

Program zawiera również elementy profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuacje rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych, a także profilaktyki wskazującej- wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji odurzających i innych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

 

Adresaci programu

Program Profilaktyczny Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku jest kierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Diagnoza

Diagnoza ryzyka

Diagnoza środowiska szkolnego i lokalnego, służąca do skonstruowania Programu Profilaktycznego została opracowana na podstawie:

- relacji wychowawców klas na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych w danej klasie,

- ankiet dla uczniów, rodziców, nauczycieli i obsługi,

- obserwacji zachowań uczniów,

- analizy dokumentacji szkolnej,

- rekomendacji z posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz ewaluacji wewnętrznej,

- rozmów z uczniami i rodzicami,

- rozmów z pracownikami: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie i Kórniku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, asystentami rodziny, Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej (kuratorzy zawodowi, kuratorzy społeczni), Domu Dziecka w Kórniku Bninie, Komisariatu Policji w Kórniku, Straży Miejskiej w Kórniku, Referatu Oświaty w Kórniku, szkól ponadgimnazjalnych oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy, a także poradniami zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 

Podstawowym celem badań było zebranie informacji dotyczących występowania takich zjawisk jak: bezpieczeństwo uczniów w szkole, używanie substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze), agresja wśród dzieci i młodzieży ( w tym cyberprzemoc, agresja werbalna), trudności szkolne (wagary, problemy dydaktyczne), niska motywacja do nauki, sposoby spędzania wolnego czasu, konflikty rówieśnicze, problemy emocjonalne (niska samoocena) i zachowania autoagresywne.

Z diagnozy sytuacji w szkole wynika, iż najczęstszymi zachowaniami ryzykownymi podejmowanymi przez uczniów są:

- zachowania agresywne (cyberprzemoc, agresja werbalna, psychiczna, zaczepki fizyczne)

- brak kultury słowa (wulgaryzmy),

- palenie papierosów,

- picie alkoholu,

- brak motywacji do nauki

-problemy dydaktyczne,

- wagary, spóźnianie się,

- autoagresja (samookaleczania, zagrożenie zaburzeniami odżywiania)

- niska samoocena,

- niekonstruktywne spędzanie czasu wolnego

- wyobcowanie w grupie rówieśniczej ( konflikty rówieśnicze)

Z diagnozy opartej na informacjach ze środowiska lokalnego oraz aktualnych badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika iż, na etapie gimnazjum skokowo wzrasta liczebność grup podwyższonego ryzyka (w której znajdują się osoby po podjęciu choć jednego z zachowań ryzykownych – są po inicjacji i u których obserwujemy ponadto liczne czynniki ryzyka (eksperymentatorzy). Po wejściu w okres dojrzewania wielu uczniów przechodzi inicjację tytoniową, alkoholową, narkotykową i inną. Im starsza klasa, tym liczniejsza staje się grupa ryzyka.

Pojedynczych zidentyfikowanych czynników ryzyka nie należy uznawać za bezpośrednią przyczynę nieprawidłowych zachować czy zaburzeń. Zgodnie z teorią Jessorów wyzwolić je może dopiero niekorzystna kombinacja wielu czynników. Ryzyko wzrasta, gdy nastąpi akumulacja czynników ryzyka utrzymująca się przez dłuższy czas przy niskim poziomie czynników chroniących (Hawkins, 1992; Kazdin, 1996; Kay, 1996).

Przedstawiona powyżej ocena stanu wyjściowego w zakresie zagrożeń i problemów wychowawczych pozwoliła na sformułowanie systemowej profilaktyki, głównych celów Szkolnego Programu Profilaktyki i określenie zadań i sposobów ich realizacji, służących osiągnięciu założonych celów.

 

Diagnoza czynników chroniących:

Istnieje również wspólny zestaw podstawowych czynników chroniących, które neutralizują lub osłabiają wpływ czynników ryzyka. Można je zidentyfikować u większości osób zdrowych i dobrze przystosowanych. Listę kilkunastu czynników chroniących młodzież przed piciem alkoholu opracował David Hawkins. Z wielu doniesień wynika, że czynniki te chronią również przed innymi zachowaniami ryzykownymi oraz zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Najważniejsze czynniki chroniące

(Hawkins, 1992; Dolto, 1995; Kay, 1996; CBOS, 1994, 1996; McGraw, 1995)

- Silna więź z rodzicami

- Zainteresowanie nauką szkolną

- Regularne praktyki religijne

- Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych

- Przynależność do pozytywnej grupy

Różne cechy czy właściwości jednostki wiążą się z odpornością i poszczególni autorzy układają ich nieco odmienne listy. Wiele z nich powtarza się jednak, toteż można uznać je za znaczące (Lifton, 1994; Werner, Smith, 1992; Goldstein, Brooks, 2005):

Wyższość poznawcza: dziedziczne możliwości intelektualne, umiejętności językowe, dobra pamięć i zdolność kojarzenia.

Krytyczna świadomość: związana z wyższością poznawczą zdolność szybkiego uświadamiania sobie zagrożeń oraz tworzenia strategii radzenia sobie z trudnościami.

Autonomia: zdolność i pragnienie samodzielnego wykonywania zadań, samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.

Wewnętrzne umiejscowienie kontroli: przekonanie o sprawowaniu kontroli nad wydarzeniami i wpływie na własne życie.

Poczucie sensu: umiejętność wyznaczania celów, aspiracje związane z wykształceniem, motywacja osiągnięć, umiejętność zachowania nadziei i optymizmu.

Androgynia: przyswojenie sobie cech i zachowań charakterystycznych dla własnej płci, a także płci przeciwnej, co poszerza wachlarz reakcji i – stosownie do sytuacji – umożliwia wybór takiego wzorca zachowania, który jest najbardziej skuteczny.

Umiejętności społeczne: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, opiekowania się kimś, udzielania pomocy i proszenia o pomoc, rozwiązywania konfliktów. Pozwalają budować głębsze relacje z ludźmi, zwiększają wrażliwość na uczucia i potrzeby innych.

 

Cel główny

Celem programu jest pomoc w wykształceniu w młodym człowieku odpowiedzialności za swoje zdrowie i pomoc mu w osiąganiu dojrzałości społecznej, a także nauczyć go konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami i zminimalizowanie negatywnych wpływów środowiska oraz zachowań ryzykownych.

Działalność szkoły w zakresie profilaktyki realizuje się poprzez:

1.      Obszar intelektualny

2.      Obszar emocjonalny

3.      Obszar zdrowotny

4.      Obszar społeczny

 

 

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Rozwój intelektualny

-Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

-Budzenie ciekawości poznawczej.

- Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

- Uczenie dzieci radzenia sobie z porażkami,

- Odkrywanie własnych możliwości, talentów i predyspozycji i ich twórcze wykorzystanie,

- wspieranie uczniów zdolnych w ich rozwoju (mentoring)

- motywowanie uczniów do nauki,

- wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi

- budowanie dobrej współpracy z rodzicami

- Zwiększenie frekwencji,

- nabycie umiejętności uczenia się od siebie,

 

 

- zajęcia warsztatowe, praca w grupach,

- realizacja projektu „Szkoła ucząca się”

- przeprowadzenie testów dot. inteligencji wielorakiej oraz stylów uczenia się,

- Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga dot. skutecznych metod uczenia się.

- Zajęcia dot. sposobów pomocy dziecku w nauce dla rodziców

- kółka zainteresowań,

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną.

- Zapoznawanie nauczycieli z opiniami PP-P  przez psychologa i pedagoga szkolnego.

- Psycholog i pedagog szkolny pomagają nauczycielom w stosowaniu się do opinii psychologiczno– pedagogicznych.

- dostosowanie kryteriów oceniania do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

- spotkania Zespołów Przedmiotowych,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne

- realizacja ścieżki czytelniczo – medialnej

-stosowanie aktywizujących metod pracy - gry dydaktyczne- wykorzystanie dramy, elementy neurodydaktyki, elementy oceniania kształtującego

- prezentacja osiągnięć uczniów: konkursy przedmiotowe, prace plastyczne,

-informowanie rodziców

- indywidualna praca z uczniem zdolnym

- uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych

- Centrum multimedialne

- Poznanie konsekwencji absencji szkolnej,

- konstruowanie kontraktów z uczniami wagarującymi i  rodzicami, wychowawcami

- Dyżury nauczycielskie ze wszystkich przedmiotów dla uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem partii materiału z danego przedmiotu,

- Stały, indywidualny kontakt z rodzicami uczniów mających problemy z nauką,

- rady szkoleniowe dla grona pedagogicznego

- spotkania tematyczne Rady Wychowawców,

- współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz Niepublicznym Gimnazjum w Śremie.

- Modelowanie zachowania

- dyrektor

-pedagog

-psycholog,

-wychowawcy,

- nauczyciele uczący,

- rodzice,

- uczniowie

Rozwój emocjonalny

- Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.

- Radzenie sobie ze stresem.

- Kształtowanie umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych.

- Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości

- diagnoza samopoczucia uczniów w szkole,
- nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje),

- budowanie adekwatnej samooceny uczniów,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami,

- podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika ucznia,

- eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole,

- eliminowanie przejawów cyberprzemocy,

- wskazywanie rodzicom właściwych metod radzenia sobie z agresją u dzieci

- pogłębianie wzajemnego porozumiewania się nauczycieli i uczniów

- wzmacnianie więzi między rodzicami a uczniami,

- stwarzanie przyjaznego klimatu w szkole,

- budowanie dobrej współpracy z rodzicami

 

-  zajęcia dla uczniów indywidualne i grupowe,

- rady szkoleniowe dla nauczycieli,

- spotkania tematyczne Rady Wychowawców

- rozmowy indywidualne z psychologiem i / lub pedagogiem szkolnym, wychowawcą i nauczycielami

- realizacja tematyki godzin wychowawczych,

- realizacja zajęć z psychologiem lub pedagogiem szkolnym wg. załącznika

- spotkania indywidualne i grupowe dla rodziców z psychologiem lub pedagogiem, nauczycielami i wychowawcami

- Wyłonienie uczniów z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, depresyjnych, agresywnych, będących w trudnej sytuacji emocjonalnej

- Kierowanie do specjalistów, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

- realizacja zagadnień z podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących,

 

- dyrektor

-pedagog

-psycholog,

-wychowawcy,

- nauczyciele uczący,

- rodzice,

- uczniowie

Rozwój zdrowotny

- propagowanie i uczenie zasad zdrowego stylu życia,

- uświadomienie uczniom, iż człowiek, jego zdrowie, godność, stanowią wartość najwyżśzą,

- propagowanie zasad zdrowego odżywania się -profilaktyka zaburzeń odżywiania

- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych,

- uczenie i wskazywanie możliwości  konstruktywnego spędzania wolnego czasu,

- rozwój zainteresowań 

- rozwijanie sprawności fizycznej,

- utrwalanie nawyków związanych z czystością ciała i ubioru,

- uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem konstruktywnego odmawiania używania narkotyków, alkoholu, papierosów i innych

- dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków,

- zajęcia omawiające mechanizm uzależnienia.

- propagowanie świadomego wybierania programów telewizyjnych i racjonalnego korzystania z komputera,

- budowanie dobrej współpracy z rodzicami,

- wypracowanie wspólnej polityki szkolnej wobec palenia, pica alkoholu oraz odurzania się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie,

- rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do psychologa lub pedagoga szkolnego,

- udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą,

- promowanie zachowań proekologicznych

- stwarzanie przyjaznego klimatu w szkole

 

- zajęcia indywidualne i grupowe,

- realizacja tematyki godzin wychowawczych,

- realizacja zajęć z higienistką szkolną,

- realizacja tematyki zajęć z psychologiem i pedagogiem,

- gazetki tematyczne,

- prezentacje multimedialne,

- konkursy tematyczne,

- współpraca ze stowarzyszeniem Klaudynka,

- realizacja zagadnień z podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących,

- szkolenia dla nauczycieli,

- tematyczne spotkania Rady Wychowawców,

- poradnictwo indywidualne i grupowe dla rodziców, w tym szkolenia

 

 

- dyrektor

- higienistka szkolna,

- pedagog

-psycholog,

-wychowawcy,

- nauczyciele uczący,

- rodzice

- uczniowie

Rozwój społeczny

- wzmacnianie więzi między rodzicami a dziećmi,

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej,

- rozwijanie empatii i samoświadomości

- kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców,

- kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego

- rozwijanie umiejętności utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji,

- wyrabianie szacunku do poglądów innych

- Troska o bezpieczeństwo (ograniczenie dostępu do budynku dla osób z zewnątrz, monitoring)

 

- ćwiczenia w budowaniu komunikatu "ja",

- Umiejętność wypowiadania własnego zdania

- organizacja pomocy koleżeńskiej

- rozwiązywanie konfliktów w zespołach klasowych,

- realizacja harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych

- konkursy międzyklasowe i międzyszkolne o tematyce regionalnej

- wybory do Samorządu Klasowego i Szkolnego

- zaznajamianie rodziców i uczniów ze Statutem Szkoły i obowiązującymi w niej regulaminami,

- zajęcia indywidualne, grupowe z psychologiem lub pedagogiem szkolnym,

- realizacja zagadnień z podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących,

- realizacja tematyki godzin wychowawczych,

- szkolenia dla nauczycieli

- poradnictwo dla rodziców,

- współpraca z Samorządem Uczniowskim,

- organizowanie akcji Świąteczna Paczka,

- współpraca z Radą Rodziców

 

- dyrektor

-pedagog

-psycholog,

-wychowawcy,

- nauczyciele uczący,

- rodzice,

- pracownicy obsługi