Załącznik nr 22 - do Statutu Szkoły § 19, pkt 3

 

REGULAMIN SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

 

Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr  256, poz. 2572, z późn.  zm.)”

§ 1

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

 

§ 2

Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:

1.     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2.     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3.     motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4.     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach edukacyjnych, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5.     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

§ 3

1.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)     bieżące ocenianie i śródroczne oraz końcoworoczne klasyfikowanie według skali ocen:

¨     celujący (6)

¨     bardzo dobry (5)

¨     dobry (4)

¨     dostateczny (3)

¨     dopuszczający (2)

¨     niedostateczny (1)

(przy bieżącym ocenianiu nauczyciel może ustalić własną skalę lub sposób oceniania itp.: punktowy, procentowy itp., musi jednak ona być przejrzysta dla uczniów oraz ich rodziców i w każdej sytuacji dać się przełożyć na obowiązującą skalę ocen),

Kryteria na poszczególne oceny z każdego przedmiotu są określone przez nauczyciela uczącego i przedstawione na pierwszej lekcji uczniom oraz rodzicom na ich prośbę.

4)     zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

5)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

6)     warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane oceny śródroczne i końcoworoczne oraz poprawiania ocen klasyfikacyjnych.

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4

1.     Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.     Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5

1.     Stopnie szkolne są jawne.

2.     Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ocenę oraz udostępnić sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

3.     Ocenianie powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

¨       ustne

-   odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie,...)

-   wypowiedzi w klasie (postrzegane jako aktywność ucznia na lekcji)

-   referat (wygłoszony na lekcji)

-   recytacja

-   śpiew

¨       pisemne

-   praca klasowa

-   sprawdzian

-   kartkówki

-   prace domowe

-   dyktanda

-   prace dodatkowe (np.: sprawozdania, opracowania, itd.)

¨       sprawnościowe

-   sprawność manualna

-   sprawność sportowa

4.     Nauczyciel dokonuje wyboru trafnych form sprawdzania wiedzy, odpowiednio do struktury swego przedmiotu i określa ogólnie liczbę owych form w semestrze oraz informuje o tym uczniów.

5.  Nauczyciel określa formę i termin, w jakim uczeń jest zobowiązany uzupełnić wiadomości i zaliczyć przerobiony materiał. (dotyczy usprawiedliwionych nieobecności i wypadków losowych)

6.     Uczeń reprezentujący szkołę w olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych ma prawo do napisania pracy pisemnej, którą klasa pisała w czasie jego nieobecności w innym, ustalonym przez nauczyciela terminie.

7.     Prace klasowe (sprawdziany obejmujące więcej niż pięć tematów) są zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem – fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, a nauczyciel powinien określić zakres materiału obowiązujący uczniów na pracę klasową.

8.     Kartkówki są formą bieżącego sprawdzania wiadomości i nie muszą być zapowiadane wcześniej.

9.     W okresie nasilenia prac klasowych oraz sprawdzianów przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną, nauczyciele ograniczają ilość zadawanych prac domowych.

 

§ 6

1.     Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 

§ 7

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, sztuki (plastyki, muzyki), – jeśli nie są one kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 8

1.     W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

2.     Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor gimnazjum na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

3.     W przypadku całorocznego lub semestralnego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 9

1.     Klasyfikowanie śródroczne (przeprowadza się raz w roku szkolnym) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz z zachowania według określonej skali.

2.     Klasyfikowanie końcoworoczne, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według określonej skali.

3.     Przed końcoworocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie tygodnia przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacja zostanie wpisana do indeksu gimnazjalisty (dzienniczka ucznia) przez nauczyciela.

§ 10

1.     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

§ 11

1.     Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej określonej w § 3 ust. 1.

2.     Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 12

1.     Na uzasadniony wniosek rodzica (prawnego opiekuna) uczeń może uzyskać wyższe niż przewidywane oceny śródroczne i końcoworoczne.

2.     Wniosek skierowany do dyrektora szkoły musi wpłynąć w terminie nie późniejszym niż cztery dni przed radą klasyfikacyjną śródroczną lub końcoworoczną.

3.     Wniosek rozpatruje dyrektor z porozumieniu z nauczycielem uczącym i wychowawcą.

4.     Egzaminy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.     Egzamin z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.     Termin egzaminu zostaje uzgodniony z uczniem i jego rodzicami, w okresie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej.

7.     Egzamin dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8.     Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskaną ocenę.

9.  O podwyższeniu oceny zachowania decyduje posiedzenie Rady Pedagogicznej.

§ 13

1.     Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)     okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

z zastrzeżeniem ust. 3

2.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w gimnazjum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.     Uczeń, któremu w gimnazjum po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej szkoły nie kończy szkoły.

 

§ 14

Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Indywidualna praca nauczyciela z uczniem, zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne.

 

§ 15

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.     Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko za zgodą Rady Pedagogicznej na szczególną, dobrze uzasadnioną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

4.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów:

a)     indywidualny tok lub program nauki

b)    uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.     Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.     Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

§ 16.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 i § 17.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.

 

§ 17

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.     W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

c) wychowawca klasy,

d) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

e) pedagog,

f) psycholog,

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

h) przedstawiciel rady rodziców.

5.     Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 18

1.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, jak i zajęć realizowanych w ramach kształcenia w profilu oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem § 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 8.

2.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

a) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3.     Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną

4.     Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust. § 19 ust. 8.

5.     Uczeń gimnazjum, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma, co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w klasie specjalnej gimnazjum uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 19

1.     Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 punkcie b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

4.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6.     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 8.

7.     Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

§ 20

1.     Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 30, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 35 i 46 ust. 3. Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2.     Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

a) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3.     O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 21

Sprawy nie zawarte w regulaminie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zasady Oceniania Zachowania Uczniów Gimnazjum w Kórniku stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum w Kórniku.

 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM W KÓRNIKU

Uczeń Gimnazjum w Kórniku ma prawo do:

·      informacji na temat zakresu wymagań,

·      posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

·      jawnej, rzetelnej i systematycznej oceny postępów w nauce,

·      uzyskania od nauczyciela przedmiotu ustnego uzasadnienia otrzymanej oceny,

·      tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

·      podania terminu i zakresu pracy klasowej,

·      nie więcej niż trzech prac klasowych w ciągu tygodnia i nie więcej niż jednej pracy klasowej dziennie,

·      otrzymania oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej lub domowej w terminie dwóch tygodni od momentu jej oddania nauczycielowi,

·      poprawy uzyskanej oceny w uzasadnionych przypadkach i w sposób ustalony przez nauczyciela przedmiotu,

·      poszanowania swej godności,

·      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

·      swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

·      korzystania z pomocy doraźnej,

·      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

·      organizowania życia zbiorowego wspólnoty szkolnej w ramach Samorządu Uczniowskiego,

·      redagowania i wydawania gazetki szkolnej (przy współpracy nauczyciela – opiekuna),

·      wycieczek turystyczno – krajoznawczych i przedmiotowych jako jednej z form dokształcania oraz rekreacji i wypoczynku,

·      noszenia emblematu szkoły,

·      nietykalności osobistej, za wyjątkiem sytuacji obrony koniecznej w wyniku zagrożenia życia osób trzecich,

·      bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

·      korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

·      korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,

·      reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

·      kontynuacji nauki języka obcego z poprzedniej szkoły,

·      korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej.

·      zmiany oddziału, na własną prośbę lub prośbę Rodziców /prawnych opiekunów/, pod warunkiem uzyskania zgody wychowawcy klasy, do której zechce przejść, oceny, minimum dobrej z zachowania i wolnego miejsca w danej klasie.

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

·      systematycznie zdobywać wiedzę oraz umiejętności zgodnie z programem nauczania i na miarę swoich możliwości intelektualnych,

·      dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na naukę poprzez aktywny udział w lekcjach i zachowanie się podczas zajęć szkolnych zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

·      przestrzegać przepisów obowiązujących w szkole,

·      stosować się do tradycji szkoły oraz do zarządzeń i poleceń dyrekcji, wychowawców i nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły,

·      dbać o dobre imię szkoły,

·      regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje, zajęcia pozalekcyjne i apele, brać udział w uroczystościach szkolnych,

·      usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie pisemnej w ciągu tygodnia od daty nieobecności,

·      szanować mienie szkoły,

·      szanować cudzą własność,

·      naprawiać wyrządzone przez siebie szkody materialne,

·      dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia szkoły,

·      przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju (pojęcie odpowiedniego stroju uściślane na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami),

·      przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,

·      okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

·      kształtować dobre koleżeńskie relacje w zespole klasowym i społeczności szkolnej,

·      współpracować z Samorządem Uczniowskim włączając się w realizację jego zadań

·      przestrzegając jego uchwał i postanowień,

·      troszczyć się o zdrowie i higienę osobistą,

·      przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności:

·      zachować bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły,

·      nie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć przewidzianych planem lekcji,

·      nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających, ani nie posiadać żadnych z tych używek,

·      zachować w sprawach spornych trybu określonego w § 3 ust. 3, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu.

·      uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

·      wzorową postawę,

·      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

·      wybitne osiągnięcia,

·      dzielność i odwagę

·      systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne

 

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:

·      pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

·      pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

·      dyplom, list pochwalny do rodziców,

·      nagrody rzeczowe,

·      bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

·      stypendium naukowe Urzędu Miasta,

·      przyznanie tytułu „Uczeń Roku” – dla uczniów kończących naukę w gimnazjum.

 

Ustala się następujące rodzaje kar:

·      nagana wychowawcy wobec klasy i powiadomienie o tym fakcie rodziców, (nagana może być udzielona nie tylko w skutek systematycznego łamania regulaminu szkoły lecz również w konsekwencji jednorazowego, lecz bardzo poważnego pogwałcenia obowiązujących norm obyczajowych)

·      naganę udziela wychowawca w momencie, gdy uzna, iż zastosowane metody i oddziaływania wychowawcze nie przyniosły spodziewanej poprawy w zachowaniu ucznia (nie określa się progu punktowego, po którym wychowawca musi lub powinien ukarać ucznia naganą),

·      przeniesienie ucznia do równoległego oddziału, bądź klasy tej szkoły, (tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. wtedy gdy zmiana klasy może odnieść skutek wychowawczy - w przeciwnym wypadku stosuje się kolejną karę przewidzianą przez regulamin),

·      nagana dyrektora i powiadomienie o tym fakcie rodziców,

·      przeniesienie ucznia do równoległego oddziału innego gimnazjum,

 

1.          Przy ocenianiu zachowania obowiązuje następująca skala ocen:

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpowiednie

Naganne

2.          W szkole ocena wystawiana jest dwa razy w roku szkolnym: ocena śródroczna i ocena końcoworoczna. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej wychowawca bierze pod uwagę ocenę śródroczną.

3.          O zasadach oceniania zachowania uczniów rodzice i uczniowie informowani są przez wychowawców na początku roku szkolnego i po każdorazowej zmianie, nie częściej niż raz w semestrze:

 1/ Uczniowie - na lekcjach wychowawczych.

2/ Rodzice - na zebraniach lub indywidualnie.

4.     Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Podstawą do ustalenia oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie. W celu wystawienia semestralnej lub rocznej oceny zachowania ucznia wychowawca bierze również pod uwagę:

1/ Opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w danej klasie.

2/ Opinię uczniów z danej klasy.

3/ Samoocenę ucznia.

 

5.     Wychowawca zobowiązany jest powiadomić ucznia lub jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

6.     W przypadku ucznia, który spełnia kryteria oceny „nagannej” wychowawca może wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o usunięcie go ze społeczności szkolnej. Przypadki takie w szczególności winny dotyczyć uczniów w rażący sposób naruszający dyscyplinę w szkole, przepisy Statutu Szkoły oraz powszechnie obowiązujące prawo (np.: rozprowadzanie narkotyków, kradzieże, niszczenie w sposób celowy mienia, chuligaństwo, naruszanie dobrego imienia Szkoły, itp.).

Ocena „naganna” powinna jednak spełniać rolę kary doraźnej dla ucznia rokującego nadzieję na poprawę, jest też sygnałem dla jego rodziców i społeczności szkolnej, iż Rada Pedagogiczna nie pobłaża wykroczeniom przeciwko dyscyplinie, porządkowi i normom życia społecznego.

7. Przy ustalaniu szkolnej oceny zachowania bierze się pod uwagę przede wszystkim postawy ucznia ujawniane podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w czasie, gdy uczeń jest pod opieką szkoły, albo, gdy szkołę reprezentuje.

W szczególnych przypadkach, wpływ na ocenę z zachowania ma zachowanie ucznia poza szkołą, jeżeli w sposób rażący narusza ono zasady współżycia społecznego albo w szczególnie pozytywny sposób oddziałuje na środowisko.

8. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

      oceny z zajęć edukacyjnych,

9. W Gimnazjum w Kórniku, szkolnej ocenie zachowania podlegać będą w szczególności:

1. Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
b
) zdyscyplinowanie i aktywność na lekcjach,
c) pilność, systematyczność i przezwyciężanie trudności w nauce szkolnej,
d) rozwijanie zdolności i zainteresowań,
e) poszanowanie dla norm i tradycji szkolnych, dbanie o jej honor,
f) dbałość o piękno mowy ojczystej oraz dbałość o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,
g) wywiązywanie się z obowiązków regulaminowych np. noszenie identyfikatora, podkreślenie uroczystym strojem świąt i uroczystości szkolnych, terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej, wypełnienia dyżurów.


2. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska; postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a
) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość, dzielenie się swoją wiedzą,
b) odpowiedzialność za swoje zachowanie w szkole i poza nią,
c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
d) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez Szkołę i Samorząd Uczniowski,
e) udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
f) wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
g) poszanowanie własności społecznej i prywatnej,
h) postawa patriotyczna i obywatelska.

3. Poszanowanie ogólnie przyjętych norm etycznych i estetycznych; godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
a
) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
b) odwaga w poszukiwaniu prawdy i opowiadanie się za wartościami,
c) zachowanie się w sposób nie naruszający godności własnej (kontrolowanie uczuć i zachowań),
d) okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom i osobom starszym,
e) wrażliwość na krzywdę innych ludzi - biednych, samotnych, chorych,
f) odporność na patologiczne wpływy otoczenia,
g) szacunek dla pracy swojej i innych,
h) poszanowanie przyrody, poszukiwanie jej piękna,
i) bezwzględne zastosowanie się do zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków,
j) obowiązek noszenia schludnego, estetycznego i nie prowokującego stroju do szkoły,
k
) tolerancja wobec innych narodów, ras i religii,
l) taktowne wyrażanie swoich poglądów - nie używanie wulgaryzmów,
4. Przestrzeganie regulaminów i uchwał Rady Pedagogicznej

Ogólne kryteria oceny zachowania

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoją postawą w zakresie wymienionych zachowań, wypełnia je w stopniu wzorowym i bardzo dobrym.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który nie odbiega od ogólnie przyjętych norm w zakresie wymienionych zachowań; wypełnia je w stopniu bardzo dobrym i dobrym, podejmuje wysiłki w kierunku poprawy zachowania i wyróżnia się w wybranych dziedzinach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie odbiega swym zachowaniem od ogólnie przyjętych norm,  a zakres wymienionych zachowań wypełnia w stopniu dobrym, podejmując jednocześnie wysiłki w kierunku poprawy zachowania.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie wykorzystuje swoich możliwości by sprostać postawionym wymaganiom, sporadycznie dopuszcza się uchybień w zakresie wymienionych zachowań lecz podejmuje wysiłki w kierunku poprawy zachowania.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który   nie czyni wysiłków by zastosować się do określonych wymagań, a wręcz przeciwnie, łamie je, dając zły przykład w swoim otoczeniu.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w sposób rażący łamie postanowienia Regulaminu Szkoły i nie wykazuje chęci poprawy w swoim zachowaniu.

Ocenę ustala wychowawca przy współudziale samorządu klasowego i uwag nauczycieli oraz pracowników szkoły biorąc pod uwagę upomnienia i nagany przyznane uczniowi.

Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

10. Poniższe kryteria ocen zachowania ucznia powinny być traktowane przez wychowawcę w sposób elastyczny, tzn. z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej ucznia oraz jego cech osobowości.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

Ocenę ,,wzorową” lub „bardzo dobrą”  uzyskuje uczeń, który:

1)       Osiąga wyniki w nauce odpowiadające jego możliwościom.

2)       Dba o kulturę słowa.

3)       Przestrzega regulaminów szkolnych.

4)       Jest punktualny, wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione.

5)       Zawsze reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów.

6)       Pomaga słabiej uczącym się koleżankom i kolegom.

7)       Okazuje szacunek nauczycielom, rodzicom, starszym, pracownikom obsługi i kolegom.

8)       Pracuje systematycznie nad własnym rozwojem.

9)       Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, jest inicjatorem imprez, włącza się w ich przygotowanie oraz przebieg.

10)    Kulturalnie zachowuje się w szkole i w innych miejscach publicznych.

11)    Stosuje się zawsze do reguł kontraktu zawartego między nim a nauczycielem, między nim a pozostałymi uczniami

12)    Nie ulega nałogom.

13)    Warunkiem istotnym, ale nie koniecznym do uzyskania oceny wzorowej jest reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach, turniejach.

14)    Dba o mienie szkoły, swoje i kolegów.

15)    Przeciwstawia się przejawom agresji i przemocy.

16)    Jest uczciwy wobec dorosłych i rówieśników.

17)    Wygląda zawsze czysto i estetycznie.

18)    Wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

Na ocenę wzorową uzyskał 450 i więcej punktów. Na ocenę bardzo dobrą uzyskał od 300 do 449 punktów.

 

Ocenę „dobrą”  lub „poprawną” uzyskuje uczeń, który:

1)       Osiąga w nauce wyniki odpowiadające jego możliwościom.

2)       Systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych, sporadycznie zdarza mu się spóźniać na lekcje (5-8 spóźnień)

3)       Na ogół jest pilny i zdyscyplinowany.

4)       Nie ulega nałogom.

5)       Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia swego i innych.

6)       Umie bronić w akceptowany społecznie sposób własnych praw.

7)       Sporadycznie włącza się w prace na rzecz klasy i szkoły.

8)       Dba o mienie szkoły, kolegów i własne.

9)       W większości postanowień przestrzega regulaminu szkolnego.

10)    Na ogół stosuje się do reguł kontraktu zawartego między nim a nauczycielem, między nim a pozostałymi uczniami.

11)    Jest uczciwy wobec rówieśników i dorosłych

12)    Wygląda zawsze czysto i estetycznie.

13)    Dba o kulturę słowa.

                   Na ocenę dobrą uzyskał od 150 do 299 pkt.,  a na ocenę poprawną od 1 do 149 pkt.

 

Ocenę nieodpowiednią uzyskuje uczeń, który:

1)       Nie stara się osiągać w nauce wyników na miarę swoich możliwości,

2)       Często spóźnia się na zajęcia (9 i więcej) 

3)       Utrudnia, złośliwie pracę nauczycielom i uczniom.

4)       Rzadko włącza się do prac na rzecz klasy i szkoły.

5)       Często uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminie szkolnym, a po upomnieniu rzadko próbuje zmienić swoje zachowanie.

6)       Przeważnie nie stosuje się do reguł kontraktu zawartego między nim a nauczycielem, między nim a pozostałymi uczniami.

7)       Zdarza mu się nie dbać o mienie szkoły, kolegów i własne.

8)       Posiada niską kulturę słowa.

9)       W grupie rówieśników zdarza mu się wywoływać nieporozumienia i konflikty.

10)    Wygląda zawsze czysto, choć nie zawsze estetycznie.

11)    Uczeń skupia się raczej na wypełnianiu niezbędnych obowiązków.

Uzyskał od – (minus) 149 do 0 punktów.

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)       Nie wykorzystuje swoich możliwości, nie rozwija uzdolnień i zainteresowań.

2)       Nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne, ma wiele godzin nieusprawiedliwionych.

3)       Na zajęcia szkolne przychodzi często nie przygotowany.

4)       Otrzymuje nagany i upomnienia za łamanie regulaminu i zasad obowiązujących w szkole.

5)       Źle zachowuje się na wycieczkach i innych imprezach klasowych lub szkolnych.

6)       Lekceważy i niszczy wyniki pracy innych.

7)       Niszczy mienie szkoły, kolegów i swoje.

8)       Jest wulgarny.

9)       Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu i odbiorze lekcji.

10)    Pali papierosy.

11)    Pije alkohol.

12)    Namawia innych do próbowania alkoholu, papierosów, narkotyków albo ich do tego zmusza.

13)    Nie przejawia chęci do poprawy i zmiany swego zachowania, wpływa demoralizująco na innych.

14)    Kłamie.

15)    Fałszuje dokumenty, podpisy.

16)    Stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec kolegów (nakłanianie do określonego, niewłaściwego zachowania, groźby, wymuszenia, oszustwa kradzieże).

                              Uzyskał – (minus) 150 lub więcej  punktów minusowych.

 

W Gimnazjum w Kórniku ustala się następujący system punktowy, który jest częścią składową w procesie oceniania zachowania:

 

Oceny:

 

Wzorowa                              450 i więcej punktów

Bardzo dobra                       300 – 449 punktów

Dobra                                    150 – 299 punktów

Poprawna                             1 – 149 punktów

Nieodpowiednia                   - 149 - 0 punktów

Naganna                                - 150  i więcej punktów ujemnych.

 

Każdy Uczeń otrzymuje 150 punktów na początku każdego semestru, które podlegają rozliczeniu.

 

Punkty na „plus”

 

1. Konkursy przedmiotowe

 

2. Zawody sportowe

Udział w etapie szkolnym

5 pkt.

 

Udział w etapie szkolnym

5 pkt.

III miejsce

10 pkt.

 

III miejsce

10 pkt.

II miejsce

15 pkt.

 

II miejsce

15 pkt.

I miejsce

20 pkt.

 

I miejsce

20 pkt.

 

 

 

 

 

Udział w etapie gminnym

10 pkt.

 

Udział w etapie gminnym

10 pkt.

III miejsce

15 pkt.

 

III miejsce

15 pkt.

II miejsce

20 pkt.

 

II miejsce

20 pkt.

I miejsce

25 pkt.

 

I miejsce

25 pkt.

 

 

 

 

 

Udział w etapie rejonowym/powiatowym

30 pkt.

 

Udział w etapie rejonowym/powiatowym

30 pkt.

III miejsce

40 pkt.

 

III miejsce

40 pkt.

II miejsce

50 pkt.

 

II miejsce

50 pkt.

I miejsce

60 pkt.

 

I miejsce

60 pkt.

 

 

 

 

 

Udział w etapie wojewódzkim

40 pkt.

 

Udział w etapie wojewódzkim

40 pkt.

III miejsce

50 pkt.

 

III miejsce

50 pkt.

II miejsce

75 pkt.

 

II miejsce

75 pkt.

I miejsce

100 pkt.

 

I miejsce

100 pkt.

                                              

 

3.

Dbałość o rośliny w klasie przez miesiąc (podlewanie, odkurzanie).

10 pkt.

4.

Przyniesienie kwiatka doniczkowego do szkoły.

10 pkt.

5.

Ustawienie krzeseł w dwóch salach.

5 pkt.

6.

Zamiatanie klasy i wytarcie stolików.

10 pkt.

7.

Naprawa uszkodzonego sprzętu klasowego.

10 pkt.

8.

Pomoc w organizowaniu turniej sportowego, zawodów, konkursów.

20 pkt.

9.

Wykonanie gazetki w klasie.

10 pkt.

10.

Wykonanie gazetki na korytarzu.

10 pkt.

11.

Wykonanie planszy tematycznej, plakatu – pomoc naukowa.

20 pkt.

12.

Wykonanie trwałej pomocy dla szkoły.

30 pkt.

13.

Jednorazowa pomoc koleżeńska.

5 pkt.

14.

Systematyczna pomoc w nauce koledze potwierdzona konkretnym efektem.

30 pkt.

15.

Opieka nad akwarium w gabinecie biologicznym przez miesiąc.

10 pkt.

16.

Za dobry pomysł i jego realizację w ramach SU.

50 pkt.

17.

Zorganizowanie imprezy dla całej społeczności szkolnej.

30 pkt.

18.

Pomoc w przygotowywaniu wystroju artystycznego szkoły i jego demontażu.

10 pkt.

19.

Napisanie artykułu do gazetki szkolnej lub „Kórniczanina”.

20 pkt.

20.

Czyszczenie myszek, klawiatur, komputerów – pod kontrolą nauczyciela.

10 pkt.

21.

Za udział w akcji charytatywnej

10 pkt.

22.

Dobrze wykonane zadanie – polecenie.

20 pkt.

 

 

 

 

JEDNORAZOWO NA KONIEC SEMESTRU.

 

23.

Zawsze schludny, nienaganny wygląd i strój galowy na uroczystościach szkolnych.

30 pkt.

24.

Brak spóźnień.

50 pkt.

25.

Frekwencja powyżej 98 %

100 pkt.

26.

Pełnienie funkcji w klasie (Samorząd klasowy – punkty przyznaje wychowawca na koniec semestru o ile kandydat dobrze wypełniał swoje obowiązki.)

50 pkt.

27.

Pełnienie funkcji w szkole (Samorząd szkolny – punkty przyznaje opiekun samorządu.)

50 pkt.

28.

Za systematyczne pogłębianie wiedzy (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne)

50 pkt.

29.

Kultura słowa

30 pkt.

30.

Udział w imprezie szkolnej/ Święto Pań, Wiosenny Rajd, Święto Białej Damy, Piknik Rodzinny/za każdą.

10 pkt.

31.

Aktywność na zajęciach z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

+ 50 pkt.

32.

33.

34.

35.

Aktywność na lekcjach wychowawczych.

Uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło.

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach patriotycznych.

Malowanie pomieszczenia szkolnego łącznie z zakupem farby (pkt do podziału dla malujących)

+ 50 pkt.

+ 100 pkt.

+ 30 pkt.

+ 300 pkt.

 

Punkty na „minus”

 

1.      

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

- 30 pkt.

2.      

Przeszkadzanie w lekcji.

- 10 pkt.

3.      

Dokuczanie rówieśnikom (zaczepki słowne, ubliżanie koleżeństwu)

- 20 pkt.

4.      

Udział w bójce

- 50 pkt.

5.      

Wulgarne słownictwo

- 50 pkt.

6.      

Brak dzienniczka

- 5  pkt.

7.      

Spóźnianie się na lekcję (każdorazowo)         

- 10 pkt.

8.      

Zaśmiecanie otoczenia

- 10 pkt.

9.      

Opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia ( za każdą opuszczoną godzinę)

- 20 pkt.

10.   

Wyjście poza teren szkoły

- 30 pkt.

11.   

Nie przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i pracowni klasowych

- 10 pkt.

12.   

Wychylanie się przez okno i wyrzucanie jakichkolwiek rzeczy

- 30 pkt.

13.  

Obowiązek wyłączania telefonu przed lekcją. Jeżeli telefon zakłóci prowadzenie lekcji.

- 30 pkt

14.   

Stwarzanie sytuacji niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu ucznia lub innych osób.

-100 pkt

15.

 

Posiadanie niebezpiecznych narzędzi, rzeczy, środków mogących narazić ucznia lub inne osoby na utratę zdrowia lub życia.

-100 pkt

16.

17.

18.

Nie wykonanie polecenia dyrektora.

Zachowania wykraczające poza ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

Wejście na strony pornograficzne podczas korzystania z Internetu.

-100 pkt

-50 pkt.

-50 pkt.

                                                                             

Zachowania naganne:

 

¨       wyłudzanie pieniędzy                                                               

¨       kradzież                                                                                                      

¨       kolizja z prawem                                                                                        

¨       picie alkoholu                                                                                            

¨       palenie papierosów                                                                  

¨       zażywanie narkotyków                                                                            

¨       posiadanie alkoholu, papierosów, narkotyków

¨       dewastacja mienia szkoły

¨       prześladowanie

¨       wulgarne i agresywne zachowanie w stosunku do nauczycieli lub pracowników administracyjnych szkoły

¨       aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły

¨       pobicie ucznia, po którym konieczna jest pomoc lekarska. (higienistka, lekarz )

¨       fałszowanie dokumentów szkolnych lub ich zniszczenie (np. dopisywanie ocen, zniszczenie dzienniczka uwag).

¨       dokonywanie wszelkich nagrań i fotografowanie osób (uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły) i ich zachowań bez wiedzy i zgody zainteresowanych

 

Zachowanie naganne, które pojawi się w karierze ucznia jako incydent powoduje obniżenie oceny zachowania w danym semestrze o jeden stopień.

 

Jeżeli, którekolwiek z zachowań uznanych za naganne, zdarzy się uczniowi częściej niż raz w czasie trzy letniego etapu kształcenia w Gimnazjum, uczeń ten zostaje pozbawiony szansy otrzymania oceny najwyższej z zachowania (wzorowej) do końca nauki w Gimnazjum.