Załącznik nr 7 - do Statutu Szkoły § 12, pkt 3

 

ZASADY OCHRONY ZDROWIA I HIGIENY PRACY

Przepisy ogólne

1.      Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami.

2.      Podczas co najmniej dwutygodniowych przerw w działalności oświatowej szkoły dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony zostaje protokół, którego kopię dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

3.      Plan ewakuacji szkoły musi być umieszczony w widocznym i dostępnym miejscu, a drogi ewakuacyjne oznaczone w wyraźny i trwały sposób.

4.      Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła zapewnia opiekę.

5.      Teren szkoły musi być ogrodzony, właściwie oświetlony, musi posiadać równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk oraz instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły muszą być zakryte odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczone. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpiecza się uniemożliwiając bezpośrednie wyjście na jezdnię. Podczas zimy przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

6.      Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności technicznej.

7.      W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły, dostosowuje się do wymagań ergonomii, a wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.

8.      Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9.      Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

10.   Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.

11.   Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.

12.   Schody wyposażone są w poręcze.

13.   W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę, co najmniej 18° C. W innym razie dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Ponadto dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas określony

§    jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minimum -15° C;

§    jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

14.   Jeżeli pomieszczenia lub inne miejsce, w którym prowadzone są zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Gdy stan zagrożenia powstanie lub ujawni się podczas zajęć – niezwłocznie się je przerywa i ewakuuje uczniów poza miejsce zagrożenia.

15.   Pomieszczania szkoły, w tym pokój nauczycielski, pracownie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

16.   Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

17.   Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

Pracownie

1.      W pracowniach wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.      Przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowisku. Rozpoczynając zajęcia nauczyciel sprawdza i upewnia się czy stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

1.      W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

2.      Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolnościowej ćwiczących.

3.      Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).

4.      Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

5.      Bramki, kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących muszą być mocowane na stałe. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

6.      W miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Prowadzący zajęcia sportowe zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

7.      Przy organizowaniu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Powyższe kryteria uwzględnia się przy ustalaniu programu zajęć, imprez, wycieczek.

8.      Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Wycieczka nie może być realizowana, gdy warunki atmosferyczne zagrażają życiu uczniów – silne wiatry, burze, śnieżyce i gołoledź.

9.      Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oaz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk” i „pływalni” rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.

10.   Sprzęt pływający (kajaki, łodzie), który użytkują uczestnicy wycieczek musi być wyposażony w sprzęt ratunkowy. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się sprzętem ratunkowym.

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły

1.      Pracownik szkoły w razie wypadku ma obowiązek zapewnić poszkodowanemu uczniowi opiekę, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielić ofierze pierwszej pomocy.

2.      O każdy wypadku powiadamia się niezwłocznie rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego, organ prowadzący szkołę, pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy, radę rodziców. W razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zawiadamia się prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły.

3.      Do czasu rozpoczęcia przez zespół powypadkowy, zwany „zespołem”, dyrektor lub upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły zabezpiecza miejsce wypadku, nie dopuszczając do niego osób niepowołanych.

4.      Członków zespołu, w którego skład wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy lub dyrektor oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp, powołuje dyrektor. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczy zespołowi pracownik służby bhp lub społeczny inspektor pracy, jeżeli są nieobecni w składzie zespołu, przewodniczącego spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

5.      Zespół przeprowadza postępowanie, sporządza dokumentację i protokół powypadkowy, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

6.      Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców lub opiekunów poszkodowanego małoletniego, a w przypadku pełnoletniości poszkodowanego, jednak, gdy jego stan zdrowia na to nie pozwala również jego rodziców lub opiekunów.

7.      Protokół powypadkowy, podpisany przez członków zespołu i dyrektora, doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

8.      Od ustaleń sporządzonego protokołu osoby uprawnione do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego mogą złożyć zastrzeżenia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego. Zastrzeżenia, dotyczące niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego lub sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym, składa się ustnie do protokołu bądź pisemnie na piśmie przewodniczącemu zespołu. Rozpatruje je organ prowadzący.

9.      Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, jak również powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

10.   Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. Jego wzór określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

11.   Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

12.   W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.