Załącznik nr 9 - do Statutu Szkoły § 14, pkt 2

 

Zakres kompetencji wicedyrektora

·       Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych sprzyjających właściwej realizacji programów nauczania.

·       Egzekwowanie należytego wywiązywania się przez nauczycieli z przydzielonych im zadań w tym wychowawczych i opiekuńczych, przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli Statutu szkoły.

·       Przydzielanie w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami przedmiotów nauczania i czynności dodatkowych.

·       Współ opracowuje projekt organizacyjny szkoły.

·       Opracowuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców tygodniowy rozkład zajęć i odpowiada za jego realizację.

·       Opracowuje plan dyżurów i kontroluje ich wykonanie.

·       Kontroluje obecności nauczycieli, wyznacza zastępstwa, prowadzi rejestr godzin ponadwymiarowych i zastępczych nauczycieli.

·       Opracowuje zestawienie zbiorcze godzin ponadwymiarowych i zastępczych. Odpowiada za ich zgodność z dokumentacją podstawową i obowiązującymi przepisami.

·       Sprawuje nadzór pedagogiczny wg planu nadzoru pedagogicznego, opracowanego przez Dyrektora. Zbiera materiały i dokonuje analizy okresowe i roczne, przedstawia wnioski Radzie Pedagogicznej.

·       Nadzoruje realizację obowiązku szkolnego. Przyjmuje uczniów do szkoły oraz dokonuje zmiany przez nich oddziałów.

·       Kontroluje prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli.

·       Inicjuje organizowanie szkolnych zawodów przedmiotowych, olimpiad itp.

·       Przewodniczy komisji dokonującej inwentaryzacji majątku szkolnego.

·       Egzekwuje od uczniów i pracowników szkoły należytego poszanowania i dbałości o mienie szkolne.

·       Organizuje i nadzoruje przebieg prac uczniów na rzecz szkoły i środowiska.

·       Organizuje i przeprowadza zapisy do klas pierwszych.

·       Współudział w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły.

·       Udziela nauczycielom instruktażu oraz pomocy, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy. Badanie wyników nauczania.

·       Opracowuje okresowe analizy, oceny, sprawozdania itp., dotyczące zagadnień objętych zakresem czynności.

·       Nadzoruje soboty robocze dla pracowników obsługi oraz imprezy dla uczniów wg planu opracowanego przez Dyrektora.

·       Przebywa w szkole w godzinach ustalonych w oddzielnym harmonogramie.