Szkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

– Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku 2015

I. WSTĘP

 

1.  Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

2.  Treść Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego podana zostanie do wiadomości na miesiąc przed egzaminem:

·         Radzie Pedagogicznej Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku, członkom SZE,

·         Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny w danym roku,

·         Uczniom zdającym egzamin gimnazjalny w danym roku poprzez wychowawców klas,

3.  Tekst Szkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku jest dostępny w bibliotece szkolnej i w sekretariacie oraz na stronie www.gimkornik.edu.pl

4.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą Instrukcją obowiązującymi stają się przepisy zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami ) oraz komunikaty dyrektora CKE i dyrektora OKE.

 

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

SZE - szkolny zespół egzaminacyjny,

ZN - zespół nadzorujący,

OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

II. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

 

1.  Za właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych - od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po egzaminie do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej - odpowiada przewodniczący SZE. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera od członków zespołu egzaminacyjnego oświadczenia o przestrzeganiu zasad zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2.  Przewodniczący SZE w obecności innego członka tego zespołu, kwituje odbiór pakietów materiałów egzaminacyjnych.

3.  Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przewodniczący SZE składa je w stanie nienaruszonym w sejfie, znajdującym się w Gabinecie Dyrektora Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku.

4.  Dostęp do sejfu ma dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE i wicedyrektor szkoły jako zastępca przewodniczącego SZE .

5.  Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych.

6.  Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy, oraz wadliwych płyt CD, odnotowuje się w protokołach.

7.  Bezpośrednio po zakończeniu pracy z każdym arkuszem egzaminacyjnym następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz spakowanie arkuszy odpowiedzi i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu.

8.  Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane przewodniczącemu SZE zgodnie z Procedurą zabezpieczania i przekazywania dokumentacji po egzaminie gimnazjalnym.

9.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza po zakończeniu egzaminu pozostające w szkole zeszyty zadań, dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu egzaminu przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów.

 

III. TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ W DANYM ROKU SZKOLNYM

 

Termin

Czynności organizacyjne

do 30 września 2014

Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców (prawnych opiekunów):

– o wyborze języka i poziomu egzaminu,

do 30 września 2014

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu.

do 15 października 2014

Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

do 15 listopada 2014

Termin pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji.

Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia.

Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego poprzez serwis elektroniczny.

do 31 grudnia 2014

Przekazanie dyrektorowi OKE pisemnej informacji dotyczącej dostosowań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi

na niepełnosprawności sprzężone.

Termin pisemnego zgłoszenia konieczności opracowania materiałów egzaminacyjnych dostosowanych więcej niż do jednej niepełnosprawności (po pisemnym uzgodnieniu z dyrektorem OKE)

do 21 stycznia 2015

Zebranie przez dyrektora szkoły od rodziców/uczniów:

1)     deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego we wcześniejszej deklaracji,

2)     rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy.

Przekazanie do OKE informacji o zmianie w deklaracji z języków obcych

do 21 lutego 2015

Powołanie zastępcy przez przewodniczącego SZE.

do 21 marca 2015

Powołanie członków SZE przez przewodniczącego SZE.

marzec 2014

Przeszkolenie przez dyrektora szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

do 8 kwietnia 2015

Przekazanie do OKE deklaracji, dotyczących zmian w zakresie języków obcych, o których mowa w p. 3.4 procedur (dotyczy laureatów z języków obcych).

do 24 marca 2012

Poinformowanie uczniów i rodziców o warunkach przebiegu egzaminu.

21, 22 i 23 kwietnia 2015

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

do 5 maja 2014

Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

1, 2 i 3 czerwca 2015

Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu gimnazjalnego.

27 czerwca 2014

Wydanie zaświadczeń absolwentom gimnazjum wraz ze świadectwami. 

19 czerwca 2015

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego. Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami oraz zamieszczenie na stronach internetowych OKE informacji o wynikach uzyskanych w powiatach i województwach.

26 czerwca 2015

Wydanie zaświadczeń absolwentom szkół podstawowych wraz ze świadectwami

 

IV. ZASADY OBIEGU INFORMACJI

 

1.      Wychowawcy klas III gimnazjum zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ubiegający się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, muszą posiadać stosowną opinię (orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia (orzeczenie), o których mowa, powinny być dostarczone dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin odpowiednio nie wcześniej, niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej.

3.      Do dnia 15 listopada dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zdających egzamin, o określonych sposobach dostosowania warunków egzaminacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń.

4.      W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia (słuchacza) rodzic (prawny opiekun) ucznia lub słuchacza składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 listopada roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do egzaminu.

5.      Dyrektor gimnazjum w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale nie później niż do 15 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu.

6.      Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku rokrocznie podlega szkoleniu dotyczącemu dostosowania procedur egzaminacyjnych, które przeprowadza Dyrektor Szkoły.

7.      Najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego osobiście lub za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego, będących członkami szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zapoznaje uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) z „Informacją dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu” oraz zasadami kodowania i wypełniania arkuszy oraz karty odpowiedzi.

8.      Stwierdzenia uprawnień laureatów odpowiednich konkursów przedmiotowych dokonuje Dyrektor Szkoły niezwłocznie po otrzymaniu imiennego potwierdzenia uzyskania przez ucznia tytułu laureata odpowiedniego konkursu przedmiotowego.

9.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali/którym przerwano sprawdzian i przekazuje go OKE w  Poznaniu.

10.  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi (słuchaczowi) przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia lub w porozumieniu ze słuchaczem przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia (słuchacza) z  obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu.

11.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkolnej dokumentacji pozostawia następujące dokumenty:

- protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal,

- zeszyty zadań z poszczególnych części egzaminu,

- oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora,

- kopię decyzji o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu lub części egzaminu,

- kopię zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych w danym dniu

- kopię zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu,

- kopię protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze wskazaniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

13. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia wydanego przez OKE w Poznaniu otrzymuje uczeń wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum. Otrzymanie zaświadczenia kwituje uczeń (rodzice ucznia/prawni opiekunowie) w formie czytelnego podpisu i daty odbioru. Pokwitowanie, o którym mowa, pozostaje w dokumentacji szkoły.

14. Zaświadczenia uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum Dyrektor Szkoły odsyła do OKE w Poznaniu.

15. Uczeń (rodzic ucznia/prawny opiekun) w przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu składa w Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku:

- oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu zaświadczenia (z podaniem okoliczności),

- dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto OKE w Poznaniu.

16. Dyrektor Szkoły przesyła dokumenty, o których mowa wyżej, wraz z prośbą o wystawienie duplikatu do OKE w Poznaniu.

17. OKE w Poznaniu wystawia duplikat, przysyła go do szkoły i powiadamia o tym zainteresowane osoby.

18. Duplikat musi być odebrany i potwierdzony jego odbiór w szkole.

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU

1.      Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Poznaniu, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są przewodniczący ZN w danych salach lub wyznaczeni przez nich członkowie ZN zgłoszeni przewodniczącemu SZE.

2.      W każdym dniu egzaminu przewodniczący ZN sprawdzają odpowiednie przygotowanie sal do egzaminu. Obecność członków zespołu. Członków ZN oraz obserwatorów informuje o zakazie wnoszenia przez nich do sali urządzeń telekomunikacyjnych.

3.      Przewodniczący SZE, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi każdego dnia egzaminacyjnego.

4.      Pół godziny przed rozpoczęciem pracy z danym zestawem egzaminacyjnym przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli uczniów – sala nr 17.

5.      O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

6.      Zdający losują numer miejsca i je zajmują. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie materiały określone w Informacji dla ucznia przystępującego do egzaminu. Pióro  lub  długopis  z  czarnym  tuszem, dodatkowo  na egzamin z zakresu matematyki może wnieść również: ołówek, który może być wykorzystany tylko do rysowania, gumkę,  linijkę, ekierkę,  cyrkiel i kątomierz.

7.      Członkowie ZN przekazują zdającym kartki z kodem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel.

8.      Na około 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od przewodniczącego SZE materiały egzaminacyjne:

a.       odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych,

b.      listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów)

c.       druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali

d.      naklejki z kodem kreskowym i odpowiednią liczbę bezpiecznych kopert

9.      Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący ZN przypomina o:

-           samodzielności pracy na egzaminie

-           nie wnoszeniu do sali urządzeń telekomunikacyjnych

-           jeśli zdający ukończył pracę przed czasem (tzn. więcej niż 10 minut przed zakończeniem pracy z zestawem), zgłasza to ZN przez podniesienie ręki.

    9.   Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00

10.   Członkowie ZN rozdają zestawy egzaminacyjne zdającym i naklejki z kodem kreskowym.

11.   Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych przewodniczący ZN poleca zdającym.

- zapoznanie się z instrukcją z pierwszej strony arkusza

- sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego (W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne zestawy. Jeśli przewodniczący ZN ich nie posiada, zgłasza braki przewodniczącemu SZE. Takie przypadki zostają odnotowane w protokole przebiegu egzaminu)

- zapisanie trzyznakowych kodów i numerów PESEL

- umieszczenie naklejek z kodem na arkuszu i karcie odpowiedzi

- wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi

(w przypadku arkuszy G…-…8, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie ZN)

12.   Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W sytuacjach szczególnych jednak nie później niż po ukończeniu czynności organizacyjnych decyduje przewodniczący SZE.

13.   Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla zdającego.

14.   Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. W sali, w której nauczyciel odczytuje uczniom  teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym w części humanistycznej zapisuje się po skończeniu tej czynności.

15.   Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio.

a.    w części humanistycznej:

- z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b.   w części matematyczno-przyrodniczej:

- z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

c.    w części z języka obcego nowożytnego:

- z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut

16.   W przypadku części egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtwarzanie płyty CD.

17.   Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

18.   Członkowie ZN nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować, rozmawiać. Wolno natomiast poruszać się po sali.

19.   W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten przerywa egzamin dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z Procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych).

20.   Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzegu stolika. Przewodniczący ZN lub członek ZN w  obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów (czy zostały zaznaczone odpowiedzi na karcie, czy jest arkusz + karta). Zezwala na opuszczenie Sali. Odbiór prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym.

21.   Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G…-…8.

22.   Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący informuje zdających o zakończeniu egzaminu i poleca zamknięcie zestawów oraz odłożenie ich na brzeg stolika.

23.   Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN informuje zdających o zakończeniu pracy. Wyznacza dodatkowy czas – 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów. Po upływie 5 minut poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący ZN zleca odbiór arkuszy i kart członkom ZN. W obecności uczniów sprawdzają oni kompletność materiałów (arkusz + karta), a następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem zdającego, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

24.   Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. W trakcie przerwy uczniowie przebywają w salach nr 15 i 18 pod opieką nauczycieli przypisanych do tych sal.

25.   Punktualnie o 11.00 rozpoczyna się drugi zakres egzaminu. Uczniowie wchodzą do sal o godz. 10.50

26.   Członkowie ZN w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

a)     kodują zeszyty zadań i karty odpowiedzi

b)    zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi

c)     odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach obecności

d)    podpisują wyplenioną listę obecności zdających.

27.   Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie ZN:

a)     odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach obecności,

b)    w przypadku uczniów z dostosowaniem warunków, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole na – w zależności od arkusza – zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych lub karcie odpowiedzi.

c)     w przypadku arkuszy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oddzielają elementy arkuszy przekazywane do OKE od zeszytów zadań, tj.

- historia i WoS, przedmioty przyrodnicze, język poziom podstawowy – dzielą arkusze na (A) zeszyt zadań i (B) karty odpowiedzi (odrywają karty od zeszytów zadań)

- j. polski, matematyka język poziom rozszerzony – dzielą arkusze na (A) zeszyt zadań i (B) karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywają karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych)

d)    w przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie, oraz w przypadku arkuszy G..-..7, G..-..8 – wypełnione przez zdających zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi

e)     przeliczają, porządkują, i pakują materiały egzaminacyjne w bezpieczne koperty zgodnie z instrukcją właściwej OKE

f)  podpisują wyplenioną listę obecności zdających.

g)    Przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu odpowiedniej części egzaminu w sali. Materiały przekazuje przewodniczącemu SZN

28.   Przewodniczący SZE sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego ZN.

29.   Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych w danym dniu przewodniczący SZE zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej OKE. Następnie, w obecności przewodniczących ZN, sporządza zbiorczy protokół egzaminu, obejmujący także wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub pracy z danym zestawem egzaminacyjnym albo przerwali pracę z zestawem egzaminacyjnym, albo którym unieważniono część egzaminu.

30.   Przewodniczący SZE przekazuje właściwej OKE w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym:

a)    zbiorczy protokół przebiegu egzaminu wraz załącznikami,

b)   wypełnione przez zdających zestawy egzaminacyjne spakowane zgodnie z instrukcją,

c)    zestawy niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane oraz kopię wykazu zawartości przesyłki z  materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, 

d)   zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal egzaminacyjnych z załączonymi do nich – w przypadku uczniów uprawnionych do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu – potwierdzonymi kopiami zaświadczeń laureatów/finalistów olimpiad lub laureatów konkursów przedmiotowych,

e)    protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodny ze wskazaniami właściwej OKE.

Instrukcja pakowania zestawów egzaminacyjnych

 

W każdej z sal egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, należy skompletować następujące dokumenty:

  1. Zestawy egzaminacyjne – spakowane.

Prace wypełnione przez uczniów z danej sali należy ułożyć, zachowując kolejność według ich kodów, zgodnie z listą i spakować w bezpieczne koperty. Bezpieczna koperta, dla szkół gimnazjalnych może zmieścić maksymalnie 30 arkuszy.

  1. Niewykorzystane zestawy egzaminacyjne – nie otwieramy, nie kodujemy, nie pakujemy.
  2. Odpowiednio zakodowane zestawy egzaminacyjne zdających, którzy przerwali egzamin.

 

Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE skompletowane dokumenty, o których mowa w punktach 1 – 3 oraz:

  1. Zweryfikowaną listę uczniów (przesłaną przez OKE), z danej sali egzaminacyjnej.
  2. Protokół przebiegu egzaminu w danej sali.

 

Koperty