Informacja w sprawie rekrutacji 2016/2017 do Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku.

 

1.      Do klas pierwszych gimnazjów przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.      Do klasy pierwszej, przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

3.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie kryteriów określonych przez Organ Prowadzący szkołę.

4.      Od dnia 23 maja do 10 czerwca 2016r. uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły powinni  przynieść do Gimnazjum - wypełnioną ankietę. ANKIETA DO POBRANIA TUTAJ.

5.      Do dnia 28 czerwca 2016r. (potwierdzając wolę nauki w wybranej szkole) należy przynieść do Gimnazjum

  - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, (w szkole pozostaje kserokopia)

     - zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej, (w szkole pozostaje kserokopia)

     - 1 zdjęcie na legitymację szkolną (opisane na odwrocie),

     - opinię lub orzeczenie PPP – jeżeli takowe dziecko posiada,

     - wypełnioną ankietę (jeśli nie została jeszcze w szkole złożona)

6.      Do dnia 8 lipca 2016r. ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7.      W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będą klasy:

-          klasy ogólnodostępne

-          klasa z dodatkową godziną zajęć humanistycznych (j. polski lub historia lub WoS – w kolejnych semestrach)

-          klasa z dodatkową godziną zajęć matematyczno-przyrodniczych (matematyka, chemia, fizyka, biologia, – w kolejnych semestrach)

Rodzice uczniów wypełniając ankietę deklarują chęć kontynuowania nauki przez dziecko w jednej z wymienionych klas. Jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w klasach, zostanie utworzona większa liczba oddziałów. Szkoła zastrzega sobie prawo – W wypadku, gdy uczeń z przedmiotu wiodącego w klasie „profilowanej” uzyska ocenę niedostateczną na semestr Rada Pedagogiczna może zadecydować o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnodostępnej bez zgody rodzica.

8.        Podział grup językowych zostanie przeprowadzony na podstawie ocen z języka obcego wystawionych na świadectwie szkoły podstawowej.

9.        W Gimnazjum uczniowie obowiązkowo uczą się dwóch języków obcych – w Gimnazjum w Kórniku jest to język angielski i język niemiecki. Zwiększamy liczbę godzin języka wiodącego dla grup językowych zaawansowanych. Rodzic wypełniając ankietę deklaruje chęć uczestnictwa dziecka w takiej grupie.

10.    Podręczniki uczniowie otrzymują w ramach programu rządowego, z wyłączeniem podręcznika z religii.

Informacje uzupełniające

1.        Zajęcia lekcyjne w Gimnazjum w Kórniku odbywają się od godziny 8.00 do 15.15

2.        Uczniowie po godzinach lekcyjnych mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. (wyrównawczych oraz kół zainteresowań – dostępny wykaz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zajęcia Pozalekcyjne”).

3.        Obecnie do szkoły uczęszcza 291 uczniów.

4.        Zatrudnionych jest 39 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi.

5.        Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w Centrum Sportu i Rekreacji „Oaza” (sala gimnastyczna, basen)

6.        Szkoła jest całkowicie zinformatyzowana – w każdej sali lekcyjnej dostęp do Internetu, w czternastu salach tablice interaktywne.

7.        Szkoła posiada pracownię informatyczną, chemiczna i językową.

8.        Korzystamy z dziennika elektronicznego firmy Librus, jesteśmy też użytkownikami platformy edukacyjnej tejże firmy.

9.        Monitoring wizyjny – to 18 kamer obejmujących budynek szkolny i boisko.

10.    Szkoła zapewnia opiekę psychologa, pedagoga i higienistki szkolnej w godzinach pracy szkoły.