GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

REGULAMIN

SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY ZAWODOWEJ

 

Rozdział I

 

Cele i zadania

 

§ 1

 

1.       Celem Szkolnego Ośrodka Kariery jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w szkołach oraz przygotowaniu jej do wejścia na rynek pracy.

 

2.       Zadaniem Szkolnego Ośrodka Kariery jest w szczególności:

-          zapoznanie ze ścieżkami kształcenia typami szkół oraz możliwościami dalszego kształcenia,

-          kształtowanie własnej kariery zawodowej,

-          zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi w znalezieniu się na lokalnym i globalnym rynku pracy,

-          wdrożenie do samokształcenia,

-          kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,

-          wdrożenie do samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy,

-          kształcenie umiejętności analizy, oceny i podejmowania ryzyka,

-          wdrożenie do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu

-          wskazanie wartości wykształcenia zawodowego i technicznego.

 

Rozdział II

 

Organizacja, zasady działania Szkolnego Ośrodka Kariery

 

§ 2

 

1.     Szkolny Ośrodek Kariery będzie prowadzony przez pedagoga szkolnego p. Danutę Gulczyńską – Halik.

 

 

2.    Główne formy działania:

-          współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Środowiskowym Hufcem Pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi,

-          zajęcia psychoedukacyjne z młodzieżą,

-          udział w Targach Edukacyjnych,

-          udział w Drzwiach Otwartych na wyższych uczelniach

-          organizowanie spotkań z pracodawcami i absolwentami,

-          badanie predyspozycji zawodowych uczniów, planowanie własnej kariery zawodowej,

-          wykorzystanie testów przydatności zawodowej,

-          wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu miejsca praktyk

-          wykorzystanie komputera w celu nabycia biegłości w pisaniu dokumentów wymaganych przez pracodawcę

-          pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, przy zgłoszeniach elektronicznych do szkół ponadgimnazjalnych oraz w poszukiwaniu miejsca praktyk.

 

 

Rozdział III

 

§ 3

 

Ramowy plan SZOK

 

 

Zadania ogólne

Zadania szczegółowe

Formy i metody pracy

Oczekiwane efekty

Praca z uczniami

Przekazywanie informacji na temat działalności Szkolnego Ośrodka Kariery, uczestnictwo w Drzwiach Otwartych oraz prezentacjach szkól ponadgimnazjalnych

Spotkania z uczniami, Zajęcia warsztatowe, Prezentacje

Podniesienie świadomości o konieczności brania odpowiedzialności za własny rozwój

Poznawanie siebie (określanie własnych predyspozycji, zainteresowań, mocnych i słabych stron, umiejętności pracy zespołowej, komunikowania się)

Warsztaty, testy, konsultacje indywidualne

 

Poznanie własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samodzielności, określenie zainteresowań, budowanie poczucia własnej wartości

 

Poznawanie grup zawodów i specjalności

Udział w Targach Edukacyjnych, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, korzystanie z informacji o zawodach

Rozpoznanie umiejętności przypisanych do określonego zawodu. Poznanie predyspozycji wymaganych do wykonywania poszczególnych zawodów.

Przygotowywanie do podejmowania decyzji i planowania własnego rozwoju zawodowego

Warsztaty, konsultacje indywidualne, prezentacje

Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych

Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

konsultacje indywidualne

Umiejętność dokonywania prawidłowej samooceny, autorefleksji, przygotowanie ucznia do dokonania wyboru drogi zawodowej.

Praca z rodzicami

Prezentowanie rodzicom założeń działalności SzOK

Prezentacja na zebraniach rodziców

Włączenie rodziców do działań na rzecz szkolnego poradnictwa zawodowego

Praca z rodzicami

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców

Warsztaty, konsultacje indywidualne, prezentacje

 

Wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez ich dzieci

Indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem drogi zawodowej np. z powodów zdrowotnych itp.

Konsultacje indywidualne

Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania SzOK

KOWEZiU w Warszawie.

Seminaria, warsztaty

Poszerzenie warsztatu pracy doradcy zawodowego

OHP w Śremie

Seminaria, warsztaty

Poszerzenie warsztatu pracy doradcy zawodowego, wymiana doświadczeń z innymi szkolnymi doradcami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie i Puszczykowie

Konsultacje indywidualne i warsztaty dla uczniów, spotkania z rodzicami

Wspomaganie uczniów w procesie poznania siebie i podejmowania decyzji zawodowych.

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania SzOK

Przygotowanie wykazu instytucji wspierających

Wywiad, Internet,  inne

Lista instytucji wspierających

Organizacja i udział w sesjach naukowych, seminariach, prezentacjach szkól, pracodawców, wizyty w zakładach pracy

Sesje, seminaria, prezentacje

 

Poszerzenie warsztatu pracy, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

 

Współpraca z Radą Pedagogiczną

Koordynacja działań wszystkich nauczycieli na rzecz doradztwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej

Dyskusje w ramach Rady Pedagogicznej, udostępnianie materiałów spójnego ścieżek edukacyjnych

Utworzenie spójnego systemu szkolnego doradztwa zawodowego

Tworzenie i przekazywanie informacji

Udostępnianie bazy informacji o zawodach

Komputerowa baza informacji

Poznanie klasyfikacji zawodów, wykazu zawodów aktualnie poszukiwanych przez pracodawców, tendencji na rynku pracy.

Wyszukiwanie i udostępnianie informacji o zasadach rekrutacji

Informatory, Internet

Dostęp do informacji multimedialnych rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Opracowała:

Danuta Gulczyńska- Halik

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego