KryteriaRegulamin OSiRBHP OAZA

 

                  

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU

 

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną i roczną bierze pod uwagę wszystkie obszary oceniania (postawa, umiejętności, wiadomości) ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w usprawnianiu się i wywiązywaniu z zadań i ról powierzonych mu przez nauczyciela. 
Nauczyciel różnicuje wymagania wobec uczniów, dobiera odpowiednie metody pracy 
w stosunku do każdego ucznia i stosuje wymagania uwzględniając jego możliwości. Nauczyciel poprzez informację zwrotną informuje ucznia ustnie o jego postępach lub poprawności czy błędach w wykonywanych ćwiczeniach. Uczeń stara się eliminować błędy na bieżąco na każdej lekcji z danej dyscypliny sportowej.

 

                Wystawiając ocenę semestralną bądź końcoworoczną, nauczyciel wychowania fizycznego bierze pod uwagę:

1.       Aktywność ucznia na lekcji wychowania fizycznego.
- za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać „+” (w przypadku otrzymania trzech plusów, nauczyciel wystawia ocenę bardzo dobrą)
- uczeń może otrzymać z aktywności „-” (w przypadku otrzymania trzech minusów, nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną )
Oceny te są podstawą do podwyższenia, bądź obniżenia oceny na semestr lub koniec roku szkolnego.

 

2.       Przygotowanie do zajęć z wychowania fizycznego (uczeń jest obecny i posiada kompletny, wymienny strój sportowy).
- jeżeli uczeń nie opuścił ani jednego dnia ćwiczeń i zawsze był przygotowany do zajęć, otrzymuje ocenę cząstkową celującą w ciągu jednego semestru.
- jeżeli uczeń w ciągu semestru będzie miał do trzech usprawiedliwionych nieobecności lub do trzech zwolnień z chwilowej niedyspozycji, otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą w ciągu jednego semestru
- jeżeli uczeń nie jest przygotowany do lekcji (tj. nie posiada wymiennego stroju sportowego), otrzymuje „BS” (trzykrotny brak stroju skutkuje otrzymaniem oceny cząstkowej niedostatecznej, za każdy kolejny brak stroju uczeń otrzymuje również ocenę niedostateczną)
- uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach basenowych, przebiera się w strój sportowy i przebywa z resztą grupy na hali basenu w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
Oceny te są podstawą do podwyższenia, bądź obniżenia oceny na semestr lub koniec roku szkolnego. 

3.       Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy podczas sprawdzianów.

Szczegółowe kryteria oceniania:
Obowiązująca skala ocen od 1 do 6 może być różnicowana przez „+” i „-”.
Każda ocena ze sprawdzianu może być poprawiona przez ucznia.
Uczeń może w ciągu semestru zrezygnować z jednego sprawdzianu bez konsekwencji przy wystawianiu oceny semestralnej, bądź końcoworocznej.
Zwolnienie lekarskie (od specjalisty) na semestr lub cały rok szkolny uczeń powinien dostarczyć w pierwszym miesiącu nauki tj. wrześniu lub pierwszym miesiącu II semestru.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony.
Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do wykonania zadań zgodnych z podstawą programową.
Jednorazowo uczeń może być zwolniony z lekcji WF przez higienistkę lub nauczyciela WF.

 

4.       Udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, wojewódzkim, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.
- za sam udział w zawodach uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą jako ocenę cząstkową na semestr, za zakwalifikowanie się do etapu wyższego uczeń otrzymuje ocenę celującą
- uczeń za uczestnictwo w dodatkowych formach aktywności fizycznej np. zawody sportowe, rajdy, memoriały – może otrzymać ocenę cząstkową bardzo dobrą lub celującą

Oceny te są podstawą do podwyższenia oceny na semestr lub koniec roku szkolnego.

 

KRYTERIA UZYSKANIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- regularnie nosi strój sportowy,
- wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie na lekcji,
- aktywnie udziela się w zajęciach pozalekcyjnych,
- wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie,
- bierze aktywny udział w zawodach lub imprezach sportowych,
- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
- posiada bardzo dobre nawyki higieniczno-zdrowotne

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- regularnie nosi strój sportowy,
- bierze aktywny udział w lekcjach,
- bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,
- wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie,
- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
- posiada bardzo dobre nawyki higieniczno-zdrowotne

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- nieregularnie nosi strój sportowy,
- wykazuje w wystarczającym stopniu aktywność na lekcjach,
- zalicza zaplanowane przez nauczyciela sprawdziany (zdarza się po terminie),
- jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie wykazuje rażących braków,
- posiada poprawne nawyki higieniczno-zdrowotne

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- często nie nosi stroju sportowego,
- wykazuje mierną aktywność na lekcjach,
- zalicza zaplanowane przez nauczyciela sprawdziany (zdarza się po terminie),
- wykazuje braki w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu,
- wykazuje braki w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- bardzo często nie nosi stroju sportowego,
- nie wykazuje aktywności na lekcjach,
- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
- sprawdziany zaplanowane przez nauczyciela zalicza po terminie,
- wykazuje duże braki w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu,
- wykazuje duże zaniedbania w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych,
- sporadycznie opuszcza lekcje (nieobecności usprawiedliwione)

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- notorycznie nie nosi stroju sportowego,
- bardzo często opuszcza lekcje (nieobecności nieusprawiedliwione, ucieczki)
- nie wykazuje aktywności na lekcjach,
- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
- nie zalicza w terminie lub w ogóle sprawdzianów przewidzianych przez nauczyciela,
- posiada lekceważący stosunek do przedmiotu,
- wykazuje rażące braki w zakresie kultury osobistej i podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych